Juridische zaken online | pers | contact |  | geavanceerd zoeken

versterkt de zorg voor jeugd

 

Organisatie

 

Jeugdzorg Nederland is een vereniging met twee kamers: de kamer Jeugd & Opvoedhulp en de kamer Gecertificeerde Instellingen. Beide kamers hebben een eigen algemene vergadering en dagelijks bestuur. Samen besturen de kamers Jeugdzorg Nederland.

Organogram Jeugzorg Nederland

Beleid maken

Minstens tweemaal per jaar komen alle leden bij elkaar. Samen zetten ze de grote beleidslijnen uit: een gezamenlijke visie op de zorg voor jeugd, beleidskeuzes en concrete plannen. Directie en bestuur van Jeugdzorg Nederland vullen die grote lijnen in, voeren ze uit en verantwoorden hun activiteiten aan de leden.

 

Bestuur en directie

De leden van Jeugdzorg Nederland kiezen een bestuur dat hen vertegenwoordigt. Dat bestuur bepaalt het beleid van de organisatie. Op zijn beurt stelt het bestuur de directie aan. Bestuursleden en directeur zijn samen het gezicht naar buiten van Jeugdzorg Nederland. Ze treden op als woordvoerder en zijn gesprekspartners van overheden en maatschappelijke organisaties.

 

Cao-volgers

Zo'n 16 organisaties die zelf geen jeugdzorg bieden, kiezen wel voor de cao Jeugdzorg. Deze organisaties zijn nauw met de zorg voor jeugd verbonden. Voorbeelden zijn Kinderpostzegels Nederland of K2, het Brabants kenniscentrum voor de jeugd.

Jeugdwet
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten bepalen op welke wijze de toegang tot (vrijwillige) jeugdhulp is geregeld. 

 

Diensten Gecertificeerde Instellingen en Jeugd & Opvoedhulp

Gecertificeerde Instellingen voeren maatregelen uit die door de kinderrechter zijn opgelegd. De rechter kan besluiten dat kinderen of jongeren bescherming nodig hebben. Ze komen dan via de Gecertificeerde Instelling onder toezicht of voogdij. Is de situatie kritiek, dan kan de rechter een kind onmiddellijk uit huis plaatsen. Een andere vorm van gedwongen jeugdzorg is de jeugdreclassering: dan oordeelt de rechter dat jongeren, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer in de maatschappij. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk gewel en kindermishandeling (AMHK) kan onderdeel uitmaken van een Gecertificeerde Instelling.

 

De bekostiging van jeugdbescherming en jeugdreclassering loopt via de gemeenten.

 

Jeugd & Opvoedhulp is de verzamelnaam voor alle organisaties – buiten de Gecerticifeerde Instelling – die kinderen en hun opvoeders helpen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De hulp die deze organisaties bieden, is heel verschillend. Er zijn organisaties die gezinnen thuis helpen de boel weer op de rails te krijgen. Andere begeleiden jongeren in een gesloten jeugdzorgorganisatie of organiseren de opvang in pleeggezinnen. Maar allemaal willen ze jongeren helpen op te groeien tot volwassenen die volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

 

Voor vrijwel elke hulpvraag hebben organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp een passend aanbod. Die hulp kan thuis geboden worden, in een pleeggezin of in een organisatie. In deeltijd of 24 uur per dag. Individueel of als gezin. Bovendien betrekken de organisaties indien nodig ook anderen bij de zorg: scholen, politie, (huis)artsen, maatschappelijk werkers… Voorop staat dat de ouders en opvoeders geholpen worden hun kinderen zelfstandig en zo goed mogelijk op te voeden.

 

Financiering krijgen de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp van de gemeenten.

JeugdzorgPlus is een intensieve vorm van Jeugd en Opvoedhulp. JeugdzorgPlus is er voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Hulp met dwang en drang voor jongeren voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven door de kinderrechter. Binnen JeugdzorgPlus wordt - waar mogelijk - ruimte geboden en worden - waar nodig - grenzen gesteld. Elke behandeling van een jeugdige (ook die in geslotenheid in het kader van dwang en drang) heeft veel meer kans van slagen wanneer tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verbeterde thuissituatie. 

Factsheet JeugdzorgPlus


Meer informatie:


WORD LID!

Alle voordelen op een rij van het lidmaatschap. Lees meer →

TWEETS

@Jeugdzorgned 3 dg RT @Pleegzorg_nl: Save the date: Vooraankondiging Week van de Pleegzorg 2017 van 1 t/m 8 november https://t.co/YLooRF6mAA https://t.co/7y4…
beantwoorden - retweet
@Jeugdzorgned 3 dg RT @stijnverbruggen: 'Van verzorgingsstaat naar verzorgingssteden' is de titel van presentatie @kimputters @SCPonderzoek bij opening Huis v…
beantwoorden - retweet

COLUMN

medewerkers - hspigt-middel-1.jpgStem voor de jeugd! Laat deze stem gehoord worden.
Lees meer →