jeugdreclassering

De Methode Jeugdreclassering kan gebruikt worden bij de begeleiding van alle jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel. Daarnaast zijn er specifieke aanpakken of handreikingen die per strafrechtelijke maatregel of specifieke doelgroep zijn geschreven.

Aanpak Harde Kern

Het grootste deel van de jongeren die met justitie in aanraking komen, pleegt incidenteel lichte delicten. Daarnaast is er een kleine groep jongeren die vaker, veel en meestal ernstige delicten pleegt. Analyse van deze dadergroep, de zogenoemde harde kern, laat zien dat het plegen van delicten een structureel en calculerend karakter heeft. Daarnaast is er bij de harde kern vaak spraken van een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden. Voor begeleiding van deze groep werd de Aanpak Harde Kern ontwikkeld.

Aanpak CRIEM

CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. De CRIEM aanpak van de jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn uit een niet-westerse etnische minderheidsgroep waarbij de aansluiting tussen het gezin en de Nederlandse samenleving niet optimaal is. Doel van de aanpak is om integratie te bevorderen.

Handreiking GBM

Sommige jeugdige delictplegers met ernstige gedragsproblemen krijgen een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) opgelegd. Voor hen is Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ maatregel) te zwaar en een voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden te licht. In de handreiking GBM wordt via de verschillende stappen in het primaire proces bij een GBM ingegaan op het handelen van de jeugdreclasseringswerker.

Handreiking Schoolverzuim

In ongeveer de helft van de jeugdreclasseringszaken is sprake van schoolverzuim. In die zaken krijgen jongeren jeugdreclassering opgelegd omdat ze de Leerplichtwet hebben overtreden. Voor de strafmaatregel Schoolverzuim is de Methodische Handreiking Schoolverzuim ontwikkeld.

Handreiking Dubbele Maatregel

Soms krijgt de jongere twee maatregelen opgelegd: een kinderbeschermingsmaatregel en een maatregel jeugdreclassering. In dat geval spreekt men van een Dubbele Maatregel (DM).
Bij een DM is sprake van twee juridische kaders (civiel recht en jeugdstrafrecht) en van twee verschillende methodes. In de handreiking Dubbele Maatregel worden de Deltamethode voor gezinsvoogden en het Handboek Methode Jeugdreclassering gecombineerd.


Deel deze pagina: