Kwaliteit, leren en ontwikkelen

Wij willen dat kinderen en gezinnen in Nederland kunnen bouwen op de beste zorg die wij als sector kunnen leveren. Zorg die passend is en hen daadwerkelijk helpt. Om dat te bereiken moet de kwaliteit van zorg omhoog. Als branchevereniging spelen we daar een rol in. We faciliteren en ondersteunen jeugdzorgorganisaties zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. We kaarten knelpunten in het stelsel aan bij Rijk en gemeenten. En we werken aan het verhogen van het vakmanschap van jeugdzorgprofessionals. We willen in de jeugdzorg een cultuur stimuleren waarin voortdurend leren en verbeteren vanzelfsprekend is.

Vakmanschap

Het vakmanschap in de jeugdzorg staat onder druk. Het verloop onder jeugdzorgprofessionals is hoog en de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang. Hierdoor hebben jeugdzorgprofessionals vaak te weinig tijd voor de kinderen en gezinnen die afhankelijk zijn van hun hulp en begeleiding.

Het is daarom belangrijk dat jeugdzorgprofessionals worden gefaciliteerd om hun vakmanschap te ontplooien en hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat betekent dat ze goed opgeleid worden, dat ze in hun eigen organisatie een gedegen inwerkprogramma krijgen en dat ze gedurende hun hele carrière de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en te reflecteren op hun eigen handelen.

We richten ons daarom op de professionele ontwikkeling en het verbeteren van vakmanschap, onder meer door de aansluiting met de opleidingen te verbeteren en te ondersteunen bij het leren van organisaties, teams en professionals. Zo ontwikkelde Jeugdzorg Nederland, in samenwerking met jeugdzorgprofessionals en Good Work Company, bijvoorbeeld de praktijkbundel Goed werk in de jeugdzorg. De praktijkbundel helpt jeugdzorgprofessionals om te gaan met kritische situaties en versterkt daarbij de professionele afweging.

Daarnaast blijven we ons – onder andere via lobby en belangenbehartiging – inzetten voor het vergroten van de instroom van professionals in de sector en voor instroom in en duurzame bekostiging van (postmaster)opleidingen.

Ook faciliteert Jeugdzorg Nederland de ontwikkeling van specialistisch vakmanschap. Zo verbeteren we de uitvoering op landelijke schaal. Dat doen we bijvoorbeeld samen met de gecertificeerde instellingen (GI’s) met de ontwikkeling van de methodiek Jeugdreclassering in Verbinding.

Kwaliteit van besluitvorming in de jeugdbescherming

De Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren willen collectief de kwaliteit van hun besluitvorming verbeteren. Met behulp van het Actieplan verbetering feitenonderzoek zijn de eerste stappen gezet maar helaas hadden deze nog te weinig effect. Samen met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming blijven wij ons inzetten om de kwaliteit van besluitvorming in de jeugdbescherming te verbeteren.


Deel deze pagina: