Lid worden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van Jeugdzorg Nederland, dé branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Wat kunt u van ons verwachten als u lid wordt van Jeugdzorg Nederland? We verenigen onze leden door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling en dialoog over thema’s, we treden op als belangenbehartiger en werkgeversorganisatie, we zijn de stem naar ministeries, Tweede Kamer, gemeenten, vakbonden, inspecties, media en partijen als Jeugdautoriteit of Kinderombudsman. We dragen bij aan het versterken van vakmanschap, zodat de medewerkers van onze leden de best mogelijke jeugdzorg kunnen geven. Daarnaast bieden we diensten op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Leidend bij deze activiteiten is de strategie van Jeugdzorg Nederland.

Statuten en verenigingsregelement

Jeugdzorg Nederland kent statuten en een verenigingsreglement. Daarin vindt u informatie over lidmaatschapscriteria, hoogte van de contributie, organisatie en besluitvorming binnen de vereniging en zaken als rechten en plichten van leden. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland de Governancecode Zorg, het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg en het Kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling toepassen. Daarnaast voldoen de leden aan de eisen die gesteld worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om lid te kunnen worden van Jeugdzorg Nederland dient u daarnaast de cao jeugdzorg (geheel of voor een deel van uw organisatie) toe te passen.

Lidmaatschap aanvragen

Lidmaatschap aanvragen kan via het formulier op onze website. Dit formulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend zenden aan jznl@jeugdzorgnederland.nl Als uw organisatie aan de eisen voor lidmaatschap voldoet ontvangt u van Jeugdzorg Nederland een contributieberekening op basis van de hoogte van het loon voor loonheffing (voor dat deel van de werknemers dat valt onder de cao jeugdzorg). Let op: uw aanmelding is pas definitief na beoordeling van uw organisatiegegevens en een akkoord van uw kant op de contributieberekening.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de ledenadministratie via jznl@jeugdzorgnederland.nl


Deel deze pagina: