jeugdreclassering

Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, recidive te voorkomen door positieve levensdoelen op te stellen en kansen te creëren voor de jongere in de maatschappij.

Strafrechtelijk ingrijpen

Als een jongere een strafbaar feit pleegt, maakt de politie proces-verbaal op. De jongere kan op verschillende manieren strafrechtelijk afgedaan worden: hij kan een boete krijgen, een taakstraf, gevangenisstraf en/of gedwongen begeleiding vanuit de jeugdreclassering. Een Officier van Justitie (voor lichte feiten) of een kinderrechter (voor middel tot zware feiten) beslist hierover.

Leeftijd

De strafrechter kan besluiten jeugdreclassering op te leggen aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd. De begeleiding kan doorlopen tot na de 18e verjaardag. Als het delict gepleegd wordt na de 18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht kán echter tot 23 jaar toegepast worden als het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. Dat gebeurt op grond van het adolescentenstrafrecht (ASR). De gedachte daarachter is dat zolang de hersenen nog in ontwikkeling zijn, het gedrag van een verdachte maximaal bijgestuurd kan worden. In het jeugdstrafrecht ligt daarop het accent, terwijl in het gewone strafrecht vergelding voorop staat.

Uitvoering

Jeugdreclassering valt onder de bredere noemer jeugdbescherming en wordt uitgevoerd door de zogenoemde gecertificeerde instellingen (GI’s). De Jeugdwet bepaalt dat een rechtspersoon die in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van de jeugdbescherming of jeugdreclassering, gecertificeerd moet zijn. Dat betekent dat de instelling aan een normenkader moet voldoen. De bekostiging van jeugdreclassering loopt via de gemeenten.

Methoden jeugdreclassering

Instellingen die jeugdreclassering uitvoeren, maken altijd gebruik van een beschreven methode jeugdreclassering. Zo’n methode geeft de jeugdreclasseringswerker gereedschap om effectief te werken en biedt de jongere vertrouwen en uitdaging.
Het handboek Methode Jeugdreclassering ligt aan de basis van alle methoden die de GI’s gebruiken. Bij het handboek is een leeswijzer opgesteld. Voor de doelgroep die valt onder het Adolescentenstrafrecht (ASR) is de Handreiking ASR geschreven.

Elektronische controle

In het jeugdstrafrecht kan elektronische controle worden toegepast. Elektronische controle is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die op afstand, altijd in combinatie met begeleiding door de (jeugd)reclassering, de vrijheid beperkende bijzondere voorwaarden ondersteunen en controleren. Elektronische controle is binnen het jeugdstrafrecht een hulpmiddel om te bewaken dat de jongere een locatiegebod of een locatieverbod, dat binnen de bijzondere voorwaarden van een schorsing of een voorwaardelijke straf valt, naleeft. Voor de uitvoering is een Beleidskader Elektronische Controle bij minderjarigen opgesteld.

Justitiële jeugdinrichting

Een justitiële jeugdinrichting (Jji) is een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ, ook wel bekend als ‘jeugd-tbs’). In de JJi worden straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht uitgevoerd. Bij insluiting is de jeugdige tussen de 12 en 18 jaar oud. Jongeren kunnen er verblijven totdat ze 23 jaar zijn. Alle JJi’s vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze worden gefinancierd door het Rijk. Er zijn drie Rijksinrichtingen en twee particuliere JJi’s. De particuliere inrichtingen vallen onder aanbieders die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

Rijks Justitiële Jeugdinrichting
De Hartelborgt in Spijkenisse
De Hunnerberg in Nijmegen
Den Hey-Acker in Breda

Particuliere Jeugdinrichtingen
JJI Lelystad onderdeel van Pluryn

Teylingereind in Sassenheim


Deel deze pagina: