Jeugdzorg schaart zich achter actiepunten Commissie Azough

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjes-
slachtoffers van loverboys/mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst, dat de Commissie Azough vandaag presenteerde aan staatssecretaris Van Rijn op een locatie van Jeugdformaat Jeugd- en opvoedhulp. Van Rijn: “We moeten daders van mensenhandel hard aanpakken en de meisjes die hun slachtoffer zijn geworden beter opvangen en behandelen. Met het actieplan van de Commissie Azough kunnen politie, justitie en hulpverleners heel concreet verder aan de slag om dat te bereiken. De kwaliteit van het actieplan is zeker ook te danken aan slachtoffers die hun ervaringen hebben willen delen zodat we zo goed mogelijk weten waar we in de praktijk op moeten letten. We gaan hiermee aan de slag!”

De jeugdzorg gaat onder andere werken aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers ontwikkelen. Ook is afgesproken deze meiden voortaan in een  groep specifiek voor meisjes op te vangen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen. 

Achtergrond
Begin dit jaar namen jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de documents - overhandiging-rapport-8-12-2014.004-kopie.jpgbestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

Commissie Azough
Om (potentiële) slachtoffers van loverboys/mensenhandel goed te kunnen helpen is het van groot belang dat ze zo vroeg mogelijk gezien worden en de opvang en behandeling krijgen die ze nodig hebben. Cruciaal daarin is een integrale ketenaanpak die voorziet in vroegsignalering van kwetsbare meiden tot en met intensieve behandeling van ernstig getraumatiseerde meiden, goede samenwerking met andere partijen en een stevig toekomstperspectief.  De Commissie Azough sluit daar met haar Actieplan op aan. Ze baseert haar aanbevelingen op wat er uit praktijk en wetenschap bekend is over wat werkt in de aanpak van deze problematiek en haakt aan bij bestaande initiatieven, zoals het Kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Betrekken gemeenten
Met de presentatie van haar Actieplan houdt het werk van de Commissie Azough niet op. Ze zal de afspraken die gemaakt zijn met de jeugdzorgorganisaties monitoren en met alle partners het gesprek aangaan om de actiepunten uit te voeren en zo mogelijk te verbreden. Zo zal de commissie  in overleg met de Inspectie Jeugdzorg nagaan of het mogelijk is om op basis van het Actieplan een toetsingskader te ontwikkelen. Ook gemeenten zullen betrokken worden. Met de transitie van de zorg voor jeugd zijn gemeenten vanaf 2015 immers integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Als gemeenten deze doelgroep goed in het vizier hebben, kunnen zij op verschillende manieren een belangrijke bijdrage leveren aan preventie, tijdige signalering en specialistische hulp op maat.

Meer informatie
In de Commissie Azough zitten vertegenwoordigers van de branche jeugdzorg en het kennisinstituut Movisie. De ministeries van V&J en VWS zijn als waarnemer en een vertegenwoordiger van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen als toehoorder betrokken. Het Nederlands Jeugdinstituut voert het secretariaat.

Het actieplan is te downloaden via de website van het NJi   


Deel deze pagina: