Algemene Rekenkamer: onwerkbare situatie voor jeugdbescherming

Vandaag verscheen het rapport ‘Georganiseerde Onmacht’ van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer concludeert dat de verantwoordelijke bewindspersonen hun rol als verantwoordelijke voor het wettelijke stelsel voor jeugdbescherming lange tijd onvoldoende ingevuld hebben. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 moeten gemeenten de jeugdbescherming lokaal organiseren. Het idee van het kabinet was dat gemeenten dichter bij kind en gezin staan en dus meer maatwerk kunnen leveren. In de praktijk leidt dit tot een onoverzichtelijke en onwerkbare situatie voor gemeenteambtenaren én hulpverleners, zo constateert de Algemene Rekenkamer in het rapport.

Gemeenten moeten er voor zorgen dat de instellingen die jeugdbescherming uitvoeren dit ook goed kunnen doen. De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen niet direct ingrijpen en zijn dus van gemeenten afhankelijk voor verandering. Zij hebben gemeenten aangespoord en ondersteund, maar dat heeft niet tot structurele verbetering geleid. Ernstiger nog is de constatering dat gemeenten, hulpverleners en rijksoverheid geen van allen bij machte lijken om echt de leiding te nemen en voor verbetering te zorgen. Iedere partij vraagt aan de ander om iets voor hen op te lossen, voordat zij zelf in staat zijn om iets te doen. Het is zaak dat dit patroon wordt doorbroken. Wij spreken de bewindspersonen aan om hierin het voortouw te nemen’, aldus de Algemene Rekenkamer.

De belangrijkste aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer doet aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn:

  • Maak duidelijk waar kinderen met een beschermingsmaatregel minimaal op kunnen rekenen. Leg dit wettelijk vast en zorg voor toezicht op de naleving.
  • Voer de veranderingen in het stelsel zorgvuldig in. Houdt hierbij vooral oog voor wat de nieuwe regels betekenen voor de mensen op de werkvloer. Stelsels beschermen geen kinderen, dat doen mensen.

Jeugdzorg Nederland herkent de bevindingen, zorgen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en heeft hier al vaker over aan de bel getrokken. De stelselverantwoordelijkheid van de rijksoverheid is te lang onvoldoende ingevuld, met grote gevolgen voor de jeugdbescherming. ‘We zijn in overleg met de betrokken partijen om hier verbetering in te brengen’.

Download hier het rapport van de Algemene Rekenkamer


Deel deze pagina: