AO Jeugdzorg: transitie per 1-1-2015 gaat door, ondanks zorgen

Vanuit de Tweede Kamer werden tijdens het AO op donderdag 27 juni over de transitie veel zorgen geuit over het transitieproces, maar uiteindelijk was er brede steun voor het traject dat is ingezet. Staatssecretaris Van Rijn wil vasthouden aan de geplande transitiedatum (1-1-2015) en een integrale transitie (dus inclusief jeugd-ggz). Een ruime Kamermeerderheid steunt de staatssecretaris daarin. Volgende week ontvangt de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet en zal besloten worden wanneer deze behandeld wordt.

Veel Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de zorgvuldigheid van de transitie van de jeugdzorg, maar een grote kamermeerderheid steunt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in zijn ambitie het transitieplan volgens planning uit te voeren. Veel Kamerleden verwezen naar de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) en deelden de zorgen van die commissie. Van de 40 stoplichten staan er pas 7 op groen. Voor de SP en PVV was dat reden om nu al te pleiten voor uitstel van de transitie. Maar de staatssecretaris benadrukte dat het logisch is dat de andere stoplichten nog niet op groen staan. Als dat wel zo was, dan zou de transitie nu al plaats kunnen vinden. De stoplichten geven vooral aan waar de komende tijd nog aan gewerkt moet worden. Iedereen is het er over eens dat er nog veel werk aan de winkel is.

@GelukLeonard: Reflectie op AO #Jeugdzorg gisteren: Kamer deelt conclusies transitiecommissie #TSJ. Korte tijd tot 1 januari 2015 voor decentralisatie! (Twitter, 28 juni 2013)

Veel fracties toonden begrip voor de zorgen vanuit de jeugd-ggz-sector. Maar vrijwel alle fracties vinden dat de jeugd-ggz wel mee moet  in de transitie / decentralisatie. Zij zoeken de oplossing voor de geuite zorgen in goede afspraken tussen alle betrokken partijen. Ook de staatssecretaris liet weten dat hij de signalen uit de sector serieus neemt. Hij gaf aan in gesprek te zijn met gemeenten en zorgverzekeraars over het gebruiken en overdragen van de specifieke kennis en kunde bij de inkoop van deze specialistische zorg. De staatssecretaris heeft vertrouwen in een goede uitkomst en zal in de volgende transitierapportage melden welke afspraken er gemaakt zijn. Ook gaf Van Rijn in antwoord op vragen vanuit de Kamer aan dat de GGZ-expertise wat hem betreft thuishoort in de wijkteams. Daarnaast is hij in overleg met de landelijke huisartsenvereniging, om de huisartsen meer bij de transitie te betrekken. In de volgende transitierapportage komt hij hierop terug.

@aschellekens: In debat tussen @MonaKeijzer, @BrigittevdB, @JoelVoordewind en @LoesYpma is veel draagvlag voor overheveling van ALLE zorg voor jeugd. (Twitter, 27 juni 2013)

De staatssecretaris verwacht veel van de regionale transitie-arrangementen. Bij verschillende zorgpunten die vanuit de Tweede Kamer werden aangedragen, verwees de staatssecretaris naar deze regionale plannen: daar moeten die punten in geregeld zijn. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) zal deze regionale plannen toetsen. De staatssecretaris heeft aan de betrokken sectoren gevraagd om punten aan te dragen die bij die toetsing van belang zijn, dus ook aan Jeugdzorg Nederland. Staatssecretaris Van Rijn liet zich niet verleiden om een ‘GO / NO GO’-moment te noemen: ‘Het helpt het proces niet om nu in te gaan op ‘stel-dat-het-niet-lukt’-vragen.’ Hij benadrukt dat hij in zal grijpen in het proces als dat nodig is en op die manier zal zorgen dat de geplande transitiedatum gehaald wordt. ‘Uiteindelijk is de toetssteen: wordt de zorg voor de jeugd er beter door?’, aldus de staatssecretaris.

@aschellekens: Stas @mjrijn heeft vertrouwen in tijdige totstandkoming gemeentelijke bovenlokale transitiearrangementen op en vóór 31 okt. #AOjeugdzorg (Twitter, 27 juni 2013)

@stijnverbruggen: Regionale afspraken jeugdzorg: gemeenten moeten snel aan de slag om deadline 31 oktober te halen, maar regioindeling nog niet helemaal rond, aldus stas Teeven (Twitter, 27 juni 2013)

Volgende week ontvangt de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet. De staatssecretaris kondigde alvast aan dat daar een experimenteer-artikel in zal staan, om gemeenten de ruimte te geven vooruitlopend op de decentralisatie te experimenteren. Enkele Kamerleden vroegen specifiek aandacht voor het wegnemen van belemmeringen als provincies de inkoop nu al samen met de gemeenten op willen pakken. Ook kondigde Van Rijn aan dat er een artikel in de wet staat over de manier waarop met de overname van personeel wordt omgegaan. De SP heeft een VAO aangevraagd om volgende week een motie in te dienen tegen ‘loondump’.


Deel deze pagina: