Begrotingsbehandeling: Zorgen, moties en toezeggingen over stelselwijziging

Staatssecretaris Van Rijn gaat overleggen met de transitiecommissie (commissie Geluk) over de manier waarop in de volgende reguliere rapportage over de transitie, ook de stand van zaken rond de regionale transitiearrangementen meegenomen kan worden. Dit zegde staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) toe op maandag 25 november tijdens het wetgevingsoverleg over de begrotingen VWS en V&J met de Tweede Kamer (onderdeel jeugdzorg). Ook gaf de staatssecretaris aan dat er in december meer duidelijkheid komt over de budgetten in 2015 per gemeente, maar dat de definitieve budgetten pas in de meidcirculaire bekend worden gemaakt.

Eerder kondigde het kabinet al aan dat gemeenten bij hun voorbereidingen hulp kunnen krijgen van zogenoemde ‘vliegende brigades’. Regio’s met de code ‘oranje’ krijgen ondersteuning, en twee rode regio’s krijgen extra ondersteuning en op termijn wellicht een ‘aanwijzing’.

Kamerlid Voortman (GroenLinks) was het stelligst in haar oordeel over het ontbreken van een regeling om frictiekosten op te vangen – ‘onbehoorlijk bestuur’ vond zij dit. De staatssecretaris wees er echter op dat het voorkomen van frictiekosten allereerst een verantwoordelijkheid is van gemeenten en zorgaanbieders. Hij gaf aan huiverig te zijn voor een landelijk vangnet met betrekking tot frictiekosten, omdat de vrees is dat daar dan gemakkelijk alle frictiekosten terecht komen. Alleen als er na de definitieve regionale plannen toch nog onoverkomelijke frictiekosten zijn, wil Van Rijn hier naar kijken.

Specialistische zorg
Veel partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie) gaven aan zich zorgen te maken maken zich zorgen over de specialistische zorg na 2014. Zo wil Van der Burg (VVD) dat er budget beschikbaar blijft voor artsen met de expertise om kindermishandeling vast te stellen. Van Rijn wees erop dat medische experts nog niet hebben bepaald welk type arts hiervoor het meest geschikt is. In het voorjaar van 2014 moet dit helder zijn, maar hij zegde toe dat dit structureel geregeld wordt. Ypma (PvdA) vindt dat jongeren voorlichting moeten krijgen over hun rol bij het opsporen van kindermishandeling. Van Rijn erkent het belang hiervan: “Jongeren praten eerder met elkaar dan met ouderen.”
De staatssecretaris zegde toe dat hij samen met zijn collega van OC&W met jongeren in gesprek te gaan over de aanpak van kindermishandeling.

Over de moties die werden ingediend, stemt de Tweede Kamer op dinsdag 3 december. Zo verzocht Linda Voortman de regering toch nog om een vangnet voor frictiekosten in te stellen, conform het advies van commissie-Geluk. En Loes Yma (PvdA) vroeg om ruimte voor vernieuwing te garanderen bij inkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

Meer informatie:


Deel deze pagina: