Branches jeugdhulp: inkoop jeugdhulp komt moeizaam op gang, zorg voor jeugd in gevaar

De aanbieders van jeugdhulp hebben nog steeds vrijwel geen zekerheid over de inkoop van jeugdhulp door gemeenten per 1 januari 2015. Ook hanteren gemeenten forse kortingspercentages. Hierdoor komt het voortbestaan van aanbieders van jeugdhulp in acuut gevaar en daarmee ook de zorg voor kwetsbare kinderen.
Dit komt naar voren uit een recent gehouden enquête door Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBC, branches voor (gespecialiseerde) jeugdhulp. Het beeld komt overeen met de conclusies in de vierde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd die vandaag verscheen.

Slechts 14% van de aanbieders van jeugdhulp heeft op dit moment meer zekerheid over een contract voor 2015 dan in september 2013, blijkt uit de enquête. Voor 86% van de aanbieders is de onzekerheid nog even groot. De intenties in de eerder opgestelde transitiearrangementen leiden nauwelijks tot getekende contracten. De oorzaak is dat in de meeste gemeenten de inkooptrajecten nu pas, dat wil zeggen: zes maanden voor de invoering van de Jeugdwet, zijn gestart. Gemeenten hebben daarmee gewacht tot zij zekerheid hadden over het te besteden budget. Dit werd bekend via de meicirculaire. Ook door de gemeenteraadsverkiezingen en lokale coalitievorming is vertraging ontstaan.

Niet in beeld
Gemeenten hebben bovendien een aantal aanbieders van (gespecialiseerde) jeugdhulp niet in beeld. Het gaat dan om zorgaanbieders die buiten de eigen jeugdregio gevestigd zijn maar wel kinderen in het regiogebied in zorg hebben. Voor de continuïteit van deze bovenregionale zorg is nog steeds geen oplossing gevonden. Ook in het landelijk transitiearrangement blijven deze aanbieders buiten beeld. Als dit zo blijft zal dit zorgaanbod verdwijnen.

Grote omzetdalingen
Door de bezuinigingen waarmee de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten gepaard gaat krijgen jeugdhulpaanbieders bovendien te maken met  grote omzetdalingen. De verwachte omzetdaling is in 2015 14% en loopt op tot 22% in 2017. Dat is veel meer dan de door de overheid aan de transitie verbonden korting, die in 2015 ongeveer 2% is.

Afspraken met Rijk en gemeenten
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC hebben al eerder hun ernstige zorgen uit gesproken over de continuïteit van zorg voor kinderen die nu in zorg zijn en de gevolgen van de transitie voor de gehele zorginfrastructuur voor jeugdhulp. Hun bevindingen zijn in overeenstemming met de zorgwekkende conclusies in de vierde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) die vandaag verscheen. Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC ondersteunen de aanbevelingen van de TSJ. Zij dringen aan op snelle en concrete afspraken met Rijk en gemeenten om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders in liquiditeitsproblemen komen. Ook moeten snel landelijke afspraken worden gemaakt over de informatie- en gegevensuitwisseling zodat aanbieders hun systemen kunnen aanpassen. Gezien de te korte resterende tijd moeten ook hiervoor overgangsafspraken gemaakt worden. Zij dringen daarnaast aan op afspraken met Rijk en gemeenten om de bovenregionale jeugdhulpaanbieders ook bij uitblijvende zorgcontractering in staat te stellen zorg te blijven leveren aan kinderen die al bij hen in zorg zijn. Ook deze zorgaanbieders moeten ervan op aan kunnen dat de door hen geleverde zorg betaald wordt. 

Meer informatie:


Deel deze pagina: