Branches jeugdzorg roepen op tot kwaliteitswaarborg specialistische zorg bij stelselwijziging

Jeugdzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), GGZ Nederland en VGN hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd van het kabinet op 27 april 2012. De gezamenlijke brief is gestuurd met het oog op het Algemeen Overleg over de stelselwijziging op 31 mei aanstaande.

De grootste winst van de stelselwijziging Jeugdzorg is volgens de gezamenlijke branches dat gemeenten verantwoordelijk worden voor samenwerking bij de uitvoering van jeugdhulp, gespecialiseerde zorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, politie en justitie. In de kabinetsbrief is deze verantwoordelijkheid (zorgplicht en integraal beleid) voor wat betreft de specialistische jeugdzorg nog onvoldoende uitgewerkt.

Kwaliteit

Opvallend is dat aan gedwongen en residentiële jeugdzorg wettelijke kwaliteitseisen worden gesteld. Maar terwijl een groot deel van de specialistische jeugdzorg vrijwillig is en een groot deel ambulant, komt de kwaliteit van de vrijwillige en ambulante hulp nauwelijks aan bod. Hierdoor dreigt een ongelijke behandeling van cliënten en patiënten te ontstaan. Om goede jeugdzorg te stimuleren, is het wat de gezamenlijke branches betreft van belang dat de kwaliteit van alle zorg voor jeugd landelijk gewaarborgd wordt.

Bovenlokale samenwerking

De branches roepen rijk en gemeenten op om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe de bovenlokale samenwerking voor de inkoop/contractering van specialistische zorg vorm krijgt. Ook zou duidelijk moeten worden op welke manier gemeenten gaan bepalen of en hoe gespecialiseerde hulp ingeroepen wordt, zodat de leden van de branches zich hierop tijdig kunnen voorbereiden.

Preventie en vroegsignalering

De gezamenlijke branches pleiten voor een stevige inbedding van handelingsgerichte diagnostiek in het nieuwe jeugdstelsel, zodat een kind aan het begin van zijn zorgtraject direct de juiste behandeling ontvangt. Deze diagnostiek zal met name bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) goed moeten worden ingebed.


Deel deze pagina: