CPB-doorrekening: jeugdzorg

Het Centraal Plan Bureau heeft de verkiezingsprogramma’s doorgerekend. Verschillende partijen trekken extra geld uit voor de Rijksbijdrage Wmo & Jeugd. Een nadere analyse leert dat de aandacht echter vooral uitgaat naar Wmo-taken.

Het Centraal Plan Bureau heeft de begrotingen van de politieke partijen doorgerekend. Op 16 februari 2017 verscheen ‘Keuzes in kaart 2018-2021’. In de media veel aandacht voor koopkracht, werkgelegenheid, begrotingstekort en de grote verschuivingen. Jeugdzorg Nederland dook het rapport in op zoek naar de cijfers over jeugdhulp.

Wmo & Jeugd op één hoop
In de analyse van het CPB worden Wmo & Jeugdhulp als één pot beschouwd. Uit de algemene hoofdstukken is dan ook weinig informatie te halen over specifieke investeringen in jeugdhulp.

Hoofdstuk 2 gaat over de hoofdlijnen van de verkiezingsprogramma’s en in paragraaf 2.2 over de zorg staat:

Bij de overige zorg is de SP de enige partij die een knelpuntenfonds voor gemeenten invoert. Dit knelpuntenfonds compenseert gemeenten, indien nodig, bij het uitvoeren van uniforme, landelijke regels rondom de indicatiestelling en inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Met betrekking tot de Wmo/jeugd zijn er tussen partijen beperkte verschillen. Zo kiezen de PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en de Vrijzinnige Partij in verschillende mate voor een verhoging van de Rijksbijdrage. (hoofdstuk 2.2 Zorg, pag. 34)

Nadruk op Wmo-maatregelen
Meer informatie over de precieze voorstellen voor verhoging van de Rijksbijdrage voor Wmo & Jeugdhulp is te vinden in hoofdstuk 14, waar deze keuzes per partij kort zijn uitgewerkt. Dan blijkt dat bij de partijen die volgens het algemene hoofdstuk extra geld uittrekken voor Wmo & Jeugdhulp, de nadruk ligt op extra geld voor wijkverpleging, thuiszorg, beschermd wonen, mantelzorg en verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo. De SGP stelt 0,1 mld euro beschikbaar om huishoudens met opgroeiende kinderen tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Ook verhoogt de SGP de Rijksbijdrage Wmo aan gemeenten met 0,1 mld euro onder andere met het oog op ongewenst zwangeren.

SP: 300 miljoen
Alleen de SP heeft enkele concrete uitgaven specifiek voor jeugdzorg door laten rekenen: 300 miljoen euro extra ten behoeve van jeugdzorg en een knelpuntenfonds van 900 miljoen euro voor Wmo en Jeugdhulp samen.

De SP richt een knelpuntenfonds op voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg waar gemeenten een beroep op kunnen doen als zij (buiten hun eigen invloed om) tegen een tekort aanlopen. Dit is een intensivering van 0,9 mld euro in 2021. Er worden verplichtende landelijke regels opgesteld rondom de indicatiestelling en inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Het effect van de landelijke regels is een beperkte ombuiging in 2021. De SP verhoogt de Rijksbijdrage Wmo aan gemeenten met 0,3 mld euro in 2021 met het oog op jeugdzorg. (hoofdstuk 14.3 SP, pag. 246)

Verkiezingsprogramma’s
Eerder heeft Jeugdzorg Nederland op een rijtje gezet wat er in de concept-verkiezingsprogramma’s van politieke partijen stond. Op sommige partijcongressen zijn amendementen met wijzigingen over dit onderwerp aangenomen. Is ‘jeugdzorg’ voor u een belangrijk onderwerp bij het bepalen van uw stem, lees dan vooral de defintieve programma’s van de partijen waar u tussen twijfelt nog eens door!


Deel deze pagina: