Decentralisatie jeugdzorg versneld uitgevoerd

Uit het regeerakkoord en de financiële bijlage blijkt dat de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG versneld wordt uitgevoerd. In de kabinetsvisie van het demissionaire kabinet Balkenende IV was nog sprake van een transitiefase tot 2018. In het conceptregeerakkoord is de transitie afgerond in 2015. In datzelfde jaar worden een efficiencykorting en eigen bijdrage ‘jeugdzorg breed’ ingevoerd.

MOgroep Jeugdzorg is verheugd dat in het conceptregeerakkoord is gekozen voor een integrale benadering voor de zorg voor jeugd. Conform het visiedocument Naar Integrale Jeugdzorg is ervoor gekozen om de verschillende vormen van zorg onder te brengen in één financieringssysteem en bij één bestuurslaag. Deze herinrichting van het stelsel dient afgerond te zijn in 2015. Uit het regeerakkoord:

  • “Er moet één financieringssysteem komen voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd-LVG en de jeugd-GGZ.
  • In lijn met advies van de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, worden gefaseerd alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier: jeugd-GGZ (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening wordt in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten.
  • De Centra voor Jeugd en Gezin die inmiddels gerealiseerd zijn, zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten.”

Bezuinigingen in 2015 zorgelijk

MOgroep Jeugdzorg maakt zich zorgen over de voorgenomen efficiencykorting op de jeugdzorg en de voorgenomen eigen bijdrage. Beiden zullen in 2015 ingevoerd worden. MOgroep Jeugdzorg zal in haar lobby er alles aan doen om het kabinet tot andere gedachten te brengen en deze bezuinigingen ongedaan te maken.

Efficiencykorting

Uit het conceptregeerakkoord: “Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt. Alle gelden die hier momenteel in omgaan zullen (inclusief 90 mln die provincies vanuit hun algemene middelen inzetten voor jeugdzorg), verminderd met een efficiencykorting (80 mln in 2015, oplopend tot 300 mln in de jaren daarna), worden overgeheveld naar gemeenten. Door het samenvoegen van de verschillende financieringsstromen en het laten vervallen/anders vormgeven van het recht op zorg zijn gemeenten in staat maatwerk te leveren en kan het stelsel van zorg voor jeugdigen doelmatiger en doeltreffender worden vormgegeven.”

Het betreft hier niet alleen een efficiencykorting voor de (nu nog provinciale) jeugdzorg, maar ook de jeugd-GGZ en jeugd-LVG. Het totale budget dat in deze sectoren omging bedroeg in 2009 circa 3,4 miljard euro. De efficiencykorting bedraagt dus 9%.

 

Eigen bijdrage

Uit het conceptregeerakkoord: “Binnen de jeugdzorg breed wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Bij uithuisplaatsing wordt deze bijdrage (ten minste) gelijk gemaakt aan de besparing die in een gezin optreedt als gevolg van het uithuis plaatsen van een kind. Concreet wordt hierbij dan uitgegaan van een eigen bijdrage van 3400 euro per kind per jaar. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage ingevoerd voor (ouders van) jeugdigen die AWBZ zorg ontvangen. En verder wordt een eigen bijdrage ingevoerd in de extramurale jeugdzorgverlening. Rekening houdend met de inningskosten leveren deze maatregelen 0,07 mld op.”

 

Zie ook informatie over : regeer- en gedoogakkoord


Deel deze pagina: