Eindbericht Commissie Rouvoet: belangrijke stappen gezet

2015-06-17-eindbericht-cie-voorkomen-seksueel-misbruik-rouvoet170615k-1.De Commissie Rouvoet is verheugd over de resultaten die jeugdzorgorganisaties hebben geboekt bij de invoering van het Kwaliteitskader ‘Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ dat de commissie in 2013 vaststelde. Op 17 juni 2015 overhandigde commissievoorzitter André Rouvoet het eindbericht van zijn commissie aan voorzitter Hans Kamps van Jeugdzorg Nederland. De Commissie Rouvoet geeft haar oordeel over de stand van zaken en doet een aantal aanbevelingen. Rouvoet: ‘Er is de afgelopen ruim twee jaar veel tot stand gebracht in de sector. Het is nu zaak dat vast te houden en te borgen. Daar ligt een belangrijke taak voor Jeugdzorg Nederland en de aangesloten organisaties’.

Kamps: ‘We zijn de Commissie Rouvoet dankbaar voor haar rol als onafhankelijke en externe aanjager van de gerealiseerde verbeteringen. Vandaag bevestigt de Commissie Rouvoet dat er in de sector forse stappen zijn gezet. Deze maatregelen komen voor slachtoffers uit het verleden te laat, dat leed kunnen we niet meer wegnemen. Dit besef motiveert ons des te meer om alles op alles te zetten om seksueel misbruik te voorkomen’.

Aanleiding
De Commissie Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg, onder voorzitterschap van oud-minister André Rouvoet, werd ingesteld door Jeugdzorg Nederland na het verschijnen van het rapport van de commissie Samson in oktober 2012. De sector was geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek en kondigde maatregelen aan die het risico van seksueel misbruik moeten tegengaan. De onafhankelijke Commissie Rouvoet kreeg de opdracht een kwaliteitskader vast te stellen en toe te zien op de invoering. Het kwaliteitskader werd in mei 2013 vastgesteld. In het eindbericht rapporteert de Commissie Rouvoet over de stand van zaken en geeft haar oordeel over de invoering. De Commissie Rouvoet is positief over de behaalde resultaten, maar geeft ook een aantal aanbevelingen voor de verankering en verbreding van de aanpak.

Beoordeling resultaten
‘Het Kwaliteitskader is tijdens de invoering ongewijzigd gebleven en bleek in het algemeen goed aan te sluiten bij de behoefte aan maatregelen van de organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming. De Commissie is verheugd over de resultaten die bij de invoering van het Kwaliteitskader zijn geboekt. In aanmerking genomen dat zich in het bijzonder in het laatste jaar grote veranderingen binnen het jeugdstelsel hebben voltrokken is het bijzonder om vast te stellen hoe goed de sector de aandacht voor het Kwaliteitskader heeft weten vast te houden’, aldus de Commissie Rouvoet. ‘Het taboe om seksualiteit aan de orde te stellen is sterk verminderd. Het belangrijkste probleem, de handelingsverlegenheid in situaties waarin seksualiteit aan de orde is, is daardoor naar de overtuiging van de Commissie in belangrijke mate weggenomen. Medewerkers voelen zich doorgaans voldoende in staat en gesteund door hun organisatie om seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag aan de orde te stellen en zo nodig de confrontatie aan te gaan wanneer sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik. Belangrijk is ook het besef dat het voorkomen van seksueel misbruik begint met goede voorlichting over seksualiteit en het stellen van grenzen.’ 
 
Pril en kwetsbaar
De Inspectie Jeugdzorg wees er op dat de invoering van het Kwaliteitskader nog pril en kwetsbaar is. De Commissie Rouvoet deelt dat beeld. De acties uit het Kwaliteitskader worden nu vrijwel overal uitgevoerd en moeten deel gaan uitmaken van een structurele verbeteraanpak waarbij acties niet alleen volgens plan worden uitgevoerd, maar ook wordt gecheckt of de daarmee beoogde resultaten worden bereikt en zo niet, welke aanpassingen dan nodig zijn. Jeugdzorg Nederland onderschrijft de noodzaak van een structurele verbeteraanpak. ‘Het eindbericht van de Commissie Rouvoet is de afronding van het werk van die commissie, maar voor de sector is het een tussenstap in doorlopend traject’, zegt voorzitter Hans Kamps. De commissie Rouvoet heeft haar bevindingen gedeeld met de Commissie Jeugd van de VNG. De Commissie Rouvoet roept de gemeenten op het voorkomen van seksueel misbruik van jeugdigen in deze turbulente overgangsfase, als speerpunt te benoemen bij de vormgeving van het beleid.

 


Deel deze pagina: