Geen contracten, continuïteit van zorg in gevaar

Ruim de helft van de gemeenten is er niet in geslaagd de deadline van 1 november voor de inkoopcontracten voor jeugdhulp te halen. Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Het is de zoveelste deadline die niet gehaald wordt, terwijl 1 januari 2015 nu echt heel dichtbij komt. Het opnieuw verschuiven van de deadline naar 1 december, zoals het kabinet nu doet, is onacceptabel. Staatssecretarissen Van Rijn en Teeven moeten direct ingrijpen. De continuïteit van zorg voor de kwetsbaarste kinderen komt in gevaar. Dat mag niet gebeuren!’

Jeugdzorg Nederland heeft altijd gepleit voor een meerjarig overgangsregime voor een verantwoorde overheveling van jeugdzorg naar gemeenten. De onduidelijkheid en de onzekerheid houden aan. De beschikbaarheid van de jeugdzorg komt in gevaar. Het is tijd dat er maatregelen genomen worden. Daar waar gemeenten de inkoop niet op orde hebben, moet het rijk dit overnemen. Daarnaast zijn (financiële) garanties nodig om de continuïteit van zorg te garanderen en de onzekerheid bij ouders en kinderen weg te nemen.

Afbouw en beschikbaarheid
Een onduidelijk perspectief voor de komende jaren gecombineerd met een liquiditeitsprobleem en problematiek van boekwaarde van activa (bijvoorbeeld huisvesting) zal serieuze financiële problemen en faillissementen veroorzaken bij aanbieders. Alleen de continuïteit garanderen van de jeugdigen die al zorg ontvangen, is een financieel te krappe basis voor de aanbieders van zorg om hun activiteiten te kunnen voortzetten. Naast de continuïteit van zorg is dus ook de beschikbaarheid van zorg in én na 2015 van groot belang in combinatie met een gecontroleerde afbouw van bestaande zorg. Dit is niet alleen in het belang van bestaande cliënten, maar ook van jeugdigen die de komende jaren instromen.

Samenhang tussen zorgvormen
Jeugdzorg Nederland vindt het akkoord over het behoud van specialistische zorg een belangrijke stap in de goede richting, maar dit is geen garantie voor het behoud van een noodzakelijke zorginfrastructuur. Voor een goed werkend jeugdzorgstelsel na 1 januari 2015 is het belangrijk dat ook de lokale en regionale jeugdhulp goed geregeld zijn. De transitie beoogt dat kinderen en gezinnen de zorg ontvangen die nodig is, en niet een zorgvorm die te licht of te zwaar is maar toevallig wél is ingekocht.

Meer informatie
– Kamerbrief:  ‘Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp’, 31 oktober 2014
Binnenlands Bestuur: ‘Meer dan helft gemeenten haalt deadline jeugdzorg niet’, 31 oktober 2014
Binnenlands Bestuur: ‘Teleurstelling en boosheid na uitblijven contracten jeugdhulp’, 31 oktober 2014
Jeugdzorg Nederland: ‘Afspraken bovenregionale specialistische jeugdhulp’, 20 oktober 2014


Deel deze pagina: