Handreiking voor gemeenten: ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat is de opdracht die de Jeugdwet aan gemeenten geeft. Om hen te helpen die opdracht te vertalen naar beleid, publiceert Jeugdzorg Nederland nu samen met de VNG,  de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut een handreiking: ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen.’ 

Ontwikkelpunten

De handreiking geeft richting aan de hand van vijf ontwikkelpunten die tot stand kwamen in samenspraak met gemeenten en stakeholders:

– Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours.
– Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie.
– Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen.
– Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt.
– Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën.

Een denkkader is onderdeel van de Handreiking en biedt belangrijke achtergrondinformatie over jeugdhulp in gezinsvormen voor de beleidsvorming een inhoudelijke verdieping op het thema.

Gemeenten en de Jeugdwet

De wetgever heeft gemeenten de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Werkelijke transformatie van de jeugdhulp – in het belang van deze kinderen – betekent meer gebruikmaken van het potentieel van de lokale gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van jeugdhulp in gezinsvormen.

Het traject ‘jeugdhulp in gezinsvormen’

In het najaar 2016 is het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. In dit traject werken VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.  Het traject maakt deel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS wordt opgesteld. Momenteel worden de plannen voor fase twee van het project verder geconcretiseerd: wat hebben gemeenten nodig om de kennis in de handreiking ook echt in hun beleid en praktijk toe te passen?


Deel deze pagina: