Hervormingsagenda Jeugd: aan de slag

Foto: Martijn Beekman / VWS

 

De Hervormingsagenda Jeugd is op maandagavond 19 juni formeel vastgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. De achterbannen van de cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd: BGZJ), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben ingestemd met de afspraken over verbeteringen van het jeugdzorgstelsel. Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Eerste en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd. De Tweede Kamer bespreekt de plannen op dinsdag 27 juni in een plenair debat.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Instemming door leden van Jeugdzorg Nederland

De Algemene Ledenvergadering van Jeugdzorg Nederland heeft op donderdag 8 juni 2023 met ruime steun ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. Daarbij is door de ledenvergadering aangegeven dat de inhoudelijke richting gesteund wordt, terwijl de verdere uitwerking cruciaal is voor het succes van deze agenda. De leden van Jeugdzorg Nederland zullen hun verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld als het gaat om de afspraken over kwaliteit, opdrachtnemerschap en dataverzameling. Zij zijn op cruciale onderdelen echter afhankelijk van rijk, gemeenten en regio’s, van wetgeving en AMvB’s, van uniforme en regionale inkoop, van reële tarieven en passende inkoopvormen, van naleving van hun deel van de afspraken.

De voornaamste oorzaken van het hoge aantal kinderen en gezinnen dat een beroep doet op de Jeugdwet zijn van maatschappelijke en context-bepaalde aard. Armoede, schulden, huisvestingsproblematiek, de druk van de prestatiemaatschappij, problematiek van ouders, knelpunten in het onderwijs: dit alles is van invloed op kinderen en gezinnen daarmee op de vraag naar jeugdhulp. Hier liggen dan ook de meeste kansen en mogelijkheden om iets aan de grote vraag naar jeugdhulp te doen. Dit vraagt bij de verdere uitwerking en uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd om een sterkere verbinding met andere beleidsterreinen, met het Toekomstscenario Kind & Gezinsbescherming, met de diverse zorgakkoorden en met andere relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Gezamenlijk vertrekpunt

De samenwerkende branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (verenigd in de BGZJ) zijn blij dat na een lang en intensief proces de Hervormingsagenda Jeugd eindelijk is ondertekend. De Hervormingsagenda Jeugd bevat goede intenties die pas echt iets gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er blijven zorgen over de afspraken tussen de overheid en gemeenten over het financiële kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit vormt een potentiële bedreiging voor de inhoudelijke ambities. De branches hebben steeds hun zorgen uitgesproken over de zeer forse bezuinigingen die worden ingeboekt.

De branches zien de Hervormingsagenda Jeugd niet als een einddocument, maar als het startpunt van de uitwerking en uitvoering van de afspraken die in de Hervormingsagenda Jeugd staan. Om zo te komen tot een beter functionerend jeugdstelsel. ‘Onze handtekening staat dan ook voor onze steun aan de gekozen oplossingsrichtingen in de agenda en commitment aan de inhoudelijke afspraken’.

Aan de slag

Alle betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval elk half jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Betrokken organisaties

Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)

Professionals – Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Aanbieders – BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN

Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nationale Jeugdraad (NJR)

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

 

Klik hier voor de definitieve versie van de Hervormingsagenda Jeugd 

 

Foto: Martijn Beekman / VWS

Deel deze pagina: