Inzet gemeenten cruciaal bij aanpak jeugdzorg

MOgroep Jeugdzorg roept gemeenten op zich in te zetten voor het terugdringen van de toestroom van geïndiceerde jeugdzorg. Aanleiding hiervan is het bestuursakkoord dat vandaag tussen het programmaministerie Jeugd en Gezin en IPO gesloten is. De komende twee jaar richt dit akkoord zich op het terugdringen van de jeugdzorgvraag, door meer in te zetten op preventie en vroeginterventie. MOgroep Jeugdzorg is van mening dat deze aanpak kan slagen, mits gemeenten zich houden aan resultaatafspraken zoals die staan beschreven in het bestuursakkoord. Hun inzet is bepalend voor het bewerkstelligen van een afnemende instroom naar geïndiceerde zorg.

In het akkoord is het financieel kader afgesproken voor de jeugdzorg. Voor de uitvoering is vanuit het ministerie voor Jeugd en Gezin een structureel budget beschikbaar van 1.115 miljoen euro en een incidenteel budget van 20 miljoen euro in 2010. In 2011 is een structureel budget van 1.156 miljoen euro beschikbaar. De genoemde bedragen zijn exclusief de eventuele autonome middelen, die door de twaalf provincies en de drie stadsregio’s beschikbaar worden gesteld.

Gezien de huidige onzekere financieel-economische omstandigheden en de te verwachten bezuinigingen op de overheidsfinanciën vindt MOgroep Jeugdzorg het een goede zaak dat er nu duidelijkheid bestaat over het budget voor de jeugdzorg voor 2010 en 2011. Of dit budget toereikend is hangt echter af van de bereidheid van de inzet van aanvullende eigen middelen door provincies en stadsregio’s voor het jeugdzorgbudget. Dit kan nu per regio gaan verschillen. Daarnaast moeten we ook nog rekening houden op de autonome groei van de vraag naar jeugdzorg.

De MOgroep is van mening dat de focus van de jeugdzorg dient te liggen op het aanbieden en verlenen van integrale én tijdige zorg. Het belang van vroegsignalering en vroeginterventie wordt ook door MOgroep Jeugdzorg onderstreept.

 

Zie ook:

  • Visiedocument MOgroep Jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg 

Deel deze pagina: