Jarenlange reorganisatie jeugdzorg nadelig voor kinderen en ouders

De stelselherziening jeugdzorg – de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten – wordt gefaseerd ingevoerd en pas afgerond aan het einde van 2016. Er dreigt een periode waarbij de zorg voor jeugd in stukken wordt geknipt en beetje bij beetje naar de gemeenten wordt overgeheveld. De doelstelling van integrale zorg voor ouders en kinderen gaat hierdoor verloren in een jarenlang slepend proces van reorganisatie. Kinderen en ouders met opvoed- en opgroeiproblemen worden zo de dupe van de stelselherziening.

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland wil daarom een decentralisatie verdeeld in drie duidelijke stappen, waarbij in de laatste stap alle vormen van zorg tegelijkertijd naar de gemeenten overgaan.

 

Drie stappen

Om de stelselherziening in goede banen te leiden vindt Jeugdzorg Nederland een drietal stappen noodzakelijk:

  • Het opstellen van een helder wettelijk kader waarin de integrale zorg, toegankelijkheid tot deze zorg en de kwaliteit van deze zorg goed geborgd zijn;
  • een zo kort mogelijke, afgebakende voorbereidingsperiode voor de gemeenten;
  • gelijktijdige en dus niet een gefaseerde decentralisatie van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG.

 

“Tijdens de verbouwing…”

Jeugdzorg Nederland heeft daarbij het belang van ouders en kinderen die op jeugdzorg zijn aangewezen voor ogen. Ouders en kinderen horen niets van de reorganisatie te merken. ‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel geopend,’ moet het devies luiden. De plannen van het Rijk – gespreid over een aantal jaren eerst lichte zorgvormen decentraliseren en daarna zwaardere zorgvormen – dragen daar niet toe bij en staan bovendien haaks op integrale zorgverlening, waarbij snel geschakeld moet kunnen worden tussen verschillende zorgvormen bij één gezin.

 

Vrees voor verlies van gekwalificeerd personeel

Een langdurige decentralisatie zoals het Rijk die voorstelt, heeft bovendien veel onzekerheid tot gevolg voor de medewerkers. Vanuit haar werkgeversrol, maar ook vanuit een goede zorgverlening vindt Jeugdzorg Nederland dit onverantwoord. Onzekerheid leidt tot vertrek van goede medewerkers en leidt derhalve tot verlies van kwaliteit wat ouders en kinderen die op jeugdzorg zijn aangewezen niet ten goede komt.


Deel deze pagina: