Jeugdwet realiseert integrale zorg voor jeugd

De nieuwe Jeugdwet is afgelopen weken plenair behandeld in de Tweede Kamer en op donderdag 17 oktober met meerderheid van stemmen aangenomen. Het onlangs gesloten akkoord tussen coalitie enerzijds, en D66, CU en SGP anderzijds, zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de wet tevens voor het einde van het jaar door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Waar staan we nu precies? In dit bericht een korte schets waar we vandaan komen en welke stappen Jeugdzorg Nederland gaat zetten de komende tijd.

“Naar Integrale Jeugdzorg”
Jeugdzorg Nederland is in 2008 begonnen met de ontwikkeling van een visie op de toekomst van de jeugdzorg. Dit heeft in 2009 geleid tot het volgende bericht:

29 oktober 2009. Jeugdzorg moet als één geheel worden aangeboden door organisaties uit de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugd-LVG (licht verstandelijk gehandicaptenzorg). Ook wordt de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg vereenvoudigd en moet het geld voor de totale jeugdzorg voortaan uit één koker komen.

Dit staat te lezen in het visiedocument ‘Naar Integrale Jeugdzorg’ dat de voormalige MOgroep Jeugdzorg samen met zijn leden Jeugd & Opvoedhulp en Bureaus Jeugdzorg heeft ontwikkeld. Teruglezen van het hele bericht kan door hier te klikken. 
Met de nieuwe Jeugdwet is het hoofddoel van ons visiedocument bereikt: het integrale stelsel, inclusief j-LVG en j-GGZ, wordt nu op gemeentelijk niveau gerealiseerd. Binnen één wettelijk kader, met één financiering.

Wet op hoofdlijnen
De Jeugdwet regelt op hoofdlijnen hoe de zorg voor jeugd ingericht gaat worden op lokaal niveau en daarboven. Veel punten zijn dus slechts op hoofdlijnen afgehecht en verdienen nadere invulling en uitwerking. Dat zal de komende jaren nog veel aandacht vragen. Het betekent echter ook dat de branche nu met onzekerheden de transitie ingaat. Hier geldt dus dat Jeugdzorg Nederland de nadere invulling van grijze vlakken nauwlettend volgt en waar nodig zelf initieert.

Invoering van de Jeugdwet
Jeugdzorg NL heeft de uitgangspunten van de wet altijd ondersteund, maar dringt aan op zorgvuldige invoering, een verantwoord overgangsregime en het principe “mens volgt werk”. Deze punten zijn regelmatig in de debatten van afgelopen weken aan de orde geweest. Daarbij werd door staatssecretaris Van Rijn stelselmatig verwezen naar de Regionale Transitie Arrangementen. Deze worden eind van deze maand opgeleverd en beoordeeld door de Transitie Commissie onder leiding van Leonard Geluk. De Kamer heeft hierover verschillende vragen gesteld en volgt het proces kritisch. Van Rijn heeft aangegeven dat een meerjarige overgang zal zorgdragen voor een ‘zachte landing.’ Desondanks moet op enig moment helder en concreet zijn hoe deze overgang precies ingericht wordt. Een tweede belangrijk punt dat over de invoering aan de orde kwam, was het beschikbare budget voor de gemeenten. VWS geeft hierover voor  einde van het jaar december duidelijkheid. Het mag voor zich spreken dat Jeugdzorg Nederland alle ontwikkelingen hieromtrent op de voet volgt en waar nodig actie onderneemt.

Hoe nu verder?
De invulling van de Regionale Transitie Arrangementen en de oplevering daarvan, evenals de uiteindelijke invulling van het macrobudget, houdt Jeugdzorg Nederland nauwlettend in de gaten. We zullen hiervoor regelmatig aandacht blijven vragen bij VWS, V&J, de transitiecommissie, politiek en media. Kernpunten bij de transitiearrangementen zijn meerjarigheid om zo frictiekosten te voorkomen en “mens volgt werk”. Bij de invoering van de Jeugdwet vorm blijven we kritisch op regelingen die sectoren of delen daarvan een uitzonderingspositie trachten te geven.

Tot zover kort de stand van zaken. Het hoofddoel van het visiedocument is gerealiseerd. Jeugdzorg Nederland beseft terdege dat er nog een aantal uitvoeringsvraagstukken zijn die de nodige aandacht verdienen of actie vragen. Wij zullen u over de voortgang hiervan uiteraard regelmatig berichten.


Deel deze pagina: