Nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg


Op 13 juni 2023 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gezamenlijk een nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop pleegzorg gepresenteerd. De handreiking is opgesteld vanuit een breed gedragen ambitie om pleegzorg in alle regio’s uniformer en transparanter te organiseren, duidelijkheid te scheppen over de vergoeding van kosten voor pleegouders, de administratieve lasten voor pleegzorgaanbieders te verminderen en om gemeenten te faciliteren bij de inkoop van pleegzorg. De betrokken partijen zijn trots op deze nieuwe handreiking, die belangrijke bouwstenen beschrijft voor de inkoop en tarifering van de pleegzorg, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van pleegzorg, passend bij de veranderingen in het jeugdhulplandschap.

Het doel van de handreiking is om de samenwerking tussen alle betrokken partijen (pleeggezinnen, pleegzorgaanbieders en gemeenten) te verbeteren en zo tot betere zorg te komen voor kinderen en jongeren die in een pleeggezin wonen.

De handreiking biedt:

– Een kaderstellend houvast met bouwstenen gebaseerd op gedeelde principes en randvoorwaarden om tarieven vast te stellen bij de inkoop van pleegzorg
– Duidelijkheid over de voorwaarden waaronder pleegzorg wordt ingekocht
– Aanbevelingen om de pleegzorg verder te verbeteren, zowel voor gemeenten als voor pleegzorgaanbieders. Denk hierbij aan het investeren in de deskundigheid van pleegouders, het gedeeld opvoederschap, de samenwerking tussen pleegouders en professionals, informatievoorziening voor pleeggezinnen en de verbetering van de nazorg voor pleegouders en kinderen na afloop van een plaatsing
– Duidelijkheid over de noodzaak en inzet van aanvullende specialistische hulp gekoppeld aan pleegzorg, zodat deze snel beschikbaar komt voor de kinderen en (pleeg)ouders die dat nodig hebben
– Kaders voor de vergoeding van (bijzondere) kosten aan pleegouders
Daarnaast faciliteert en stimuleert de handreiking ook een apart, passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Deeltijdpleegzorg sluit aan bij het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen en het voorkomen van breakdowns en uithuisplaatsingen.

De handreiking zal de komende jaren dienen als een kader voor alle betrokkenen bij de inkoop en contractering van pleegzorg. Het belang van deze handreiking is duidelijk: het biedt helderheid over wat pleegzorg is, hoe tarieven en vergoedingen zijn opgebouwd en wat er verwacht mag worden van de pleegzorgaanbieders. Dit alles zorgt voor duurzame en kwalitatief goede ondersteuning en hulp voor pleegkinderen en (pleeg)ouders.

Prachtig resultaat
De nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop pleegzorg moet leiden tot passende vergoedingen voor de inzet van pleeggezinnen en pleegzorgaanbieders en draagt bij aan meer duidelijkheid, stabiliteit en continuïteit in de pleegzorg. Zo krijgen de gemeenten en pleegzorgaanbieders meer inzage in de kwaliteit en kosten van pleegzorg en draagt de handreiking bij aan een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Gemeenten, aanbieders en hulpverleners kunnen hiermee beter anticiperen op ontwikkelingen zoals de veranderende vraag naar pleegzorg, de toename van de complexiteit van pleegzorg en de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de ondersteuningsbehoefte van pleegouders.

We zijn ervan overtuigd dat de handreiking past bij de pleegzorg van nu en een belangrijk handvat zal zijn bij het maken van toekomstbestendige afspraken tussen de verschillende partijen.

Bekijk de handreiking via deze link.


Deel deze pagina: