‘Nu moet het echt gaan gebeuren’

Een herkenbare en goede agenda, maar ‘nu moet het wel echt gaan gebeuren’. Dat was in het kort de reactie van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, SER-voorzitter Mariëtte Hamer en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en jongeren bij de presentatie van de Agenda voor de Jeugd op woensdagochtend 12 april 2017. Teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen krijgen nog niet de hulp en begeleiding die zij nodig hebben. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen.

 

De Agenda voor de Jeugd met de titel ‘Kinderrechten waarmaken’ werd gepresenteerd vanuit samenwerkingsverband Jeugdpoort. Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD-GHOR, VGN, MEE NL, VOBC en Actiz vormen samen Jeugdpoort, maar de nu gepresenteerde Agenda voor de Jeugd wordt door maar liefst 25 branches en organisaties onderschreven. Onder andere door de PO-Raad, V&VN, het Openbaar Ministerie, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nationale Jeugdraad en Stichting Het Vergeten Kind.

Kabinetsformatie

Tijdens een ontbijtbijeenkomst in een Centrum voor Jeugd & Gezin in Den Haag kregen Kinderombudsvrouw Kalverboer en SER-voorzitter Hamer de eerste exemplaren uitgereikt. Ook kregen cliëntenorganisaties en jongeren de gelegenheid te reageren op de voorstellen. Aansluitend werd de Agenda voor de Jeugd overhandigd aan Tweede Kamerleden van VVD, D66, PvdA en ChristenUnie. Daarnaast zal het document aan de informateur en de onderhandelende partijen worden gestuurd. ‘Kinderrechten waarmaken’ richt zich op de komende kabinetsperiode, maar is niet alleen gericht aan de landelijke politiek. Om de ambities in de Agenda voor de Jeugd waar te maken, is ook de inzet van gemeenten en alle betrokken organisaties zelf cruciaal.

Meer preventie

Deze brede coalitie pleit voor meer inzet op preventie en vroegsignalering. Door problemen tijdig te signaleren, kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Als dat proces niet goed verloopt, heeft dat grote gevolgen voor het kind, het gezin en de samenleving. Meer inzet op preventie vraagt van het Rijk en gemeenten een extra investering in de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams.

Terugdringen kindermishandeling

Jeugdpoort vraagt de nieuwe regering bovendien om in te zetten op het terugdringen van kindermishandeling. Jaarlijks worden 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, een aantal dat sinds 2012 niet is gedaald. Voorwaarde voor een substantiële terugdringing is een landelijk gecoördineerde aanpak met inzet op deskundigheidsbevordering, monitoring, kennisdeling en onderzoek.

Levensfasegerichte zorg

Jeugdpoort benadrukt het belang van een integrale aanpak bij de overgang van jeugd naar volwassenheid (18 – 23 jaar). Door niet een harde knip te zetten bij achttien jaar, maar  door een levensfasegerichte samenwerking te organiseren op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, werk en inkomen. Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken.

 


Deel deze pagina: