Onderzoek naar ouderbijdrage voor hele Jeugdwet

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaat onderzoeken of de ouderbijdrage uit de Jeugdwet een belemmering vormt bij het accepteren van jeugdhulp. Het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage zal rond de zomer klaar zijn. Daarnaast kijkt Van Rijn of er een verruimde hardheidsclausule nodig is, daarover volgt binnen twee of drie weken een brief aan de Tweede Kamer. Dit bleek tijdens een overleg over de jeugdzorg in de Tweede Kamer op 22 januari 2015. Over de stand van zaken rond de transitie zei staatssecretaris Van Rijn dat het nog veel te vroeg is om al conclusies te trekken. De Tweede Kamer ontvangt de komende maanden nog veel brieven en rapporten over allerlei aspecten van de stelselwijziging.

Op de agenda van het verzamel-Algemeen Overleg (AO) Jeugdzorg van de kamercommissie VWS stonden uiteenlopende onderwerpen, maar de meeste aandacht ging uit naar de discussie over de ouderbijdrage. Enkele partijen drongen er op aan de inning van de ouderbijdrage nu alvast stop te zetten. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij dat niet zuiver vindt, aangezien de ouderbijdrage in de wet staat en de wet pas net is ingegaan. In aanloop naar het debat ging het in de media vooral over de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ, maar de toegezegde onderzoeken rond de ouderbijdrage richten zich ook op de jeugdzorg en andere jeugdhulpvormen die onder de Jeugdwet vallen. Op 28 januari overlegt de staatssecretaris met de VNG over de ouderbijdrage.

Monitoring
Enkele partijen vroegen om duidelijkheid over alle lopende monitors en de informatie die nog naar de Tweede Kamer komt. Van Rijn beloofde binnen drie weken een brief te sturen aan de Tweede Kamer met een overzicht van de verschillende monitors. Daarbij zal hij een procesvoorstel doen hoe en op welke momenten deze informatie bij de Tweede Kamer terecht komt. In april ontvangt de Tweede Kamer de uitkomst van het onderzoek dat de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) op dit moment uitvoert naar de kwaliteit van de afgesloten jeugdhulpcontracten.

Toegang
Staatssecretaris Van Rijn kondigde een onderzoek aan naar de stand van zaken rond de toegang tot jeugdhulp bij gemeenten. De Tweede Kamer wordt hierover in april nader geïnformeerd. Vanuit de Tweede Kamer werd opgeroepen om de VNG en de brancheorganisaties bij dit onderzoek te betrekken. Ook werd gewezen op de knelpunten die de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in haar laatste rapport (december 2014) rond de toegangstaak signaleerde. Verschillende partijen spraken hun waardering uit voor het werk van de TSJ.

Bureaucratie
In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Van Rijn aan dat hij bureaucratie in de uitvoering aan wil pakken. Hij overlegt met de VNG over een ‘plan van aanpak beheersing administratieve lasten’. Op dit moment hebben zorgorganisaties te maken met gemeenten die allemaal verschillende eisen stellen en allemaal verschillende systemen gebruiken. Daarover zei Van Rijn: ‘standaardiseren waar dat kan, staat hoog op mijn agenda’.

Moties
In vervolg op het debat in de kamercommissie, komt er binnenkort een vervolg in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dat geeft de Kamerleden de gelegenheid om moties in te dienen. Dit vervolgdebat moet nog ingepland worden. Op www.tweedekamer.nl is de actuele agenda van de Tweede Kamer te vinden.

Meer informatie

 


Deel deze pagina: