Reacties Jeugdzorg Nederland en gezamenlijke branches op concept wetsvoorstel Jeugdwet

Jeugdzorg Nederland én de gezamenlijke partijen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra hebben op 16 oktober hun reactie op het concept wetsvoorstel Jeugdwet naar het ministerie van VWS gestuurd.

Jeugdzorg Nederland omarmt de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten, maar geeft in haar reactie aan wat volgens haar de juiste condities en voorwaarden zijn waaronder dit dan moet plaatsvinden. Aanpassingen van het conceptwetsvoorstel zouden ‘meer recht doen aan het belang dat jeugdigen en opvoeders hebben bij een passende hulpverlening’. Daarnaast zijn ze bedoeld ter voorkoming van een ‘sterk gefragmenteerd jeugdstelsel’ op verschillende fronten.

In de reactie van de gezamenlijke branches wordt onder meer aangedrongen op een landelijk kwaliteitskader, met landelijk toezicht, dat voor alle vormen van gespecialiseerde jeugdhulp gebruikt zal worden. Waar het gaat om specialistische zorg op bovenlokaal of landelijk niveau zijn de branches er niet gerust op dat tussen gemeenten tijdig en op voldoende schaalniveau samenwerking tot stand komt. Hiernaast uiten de branches onder meer zorgen over de continuïteit van zorg. Hiervoor doen zij ook aanbevelingen.

Meer informatie:
Reactie Jeugdzorg Nederland op concept wetsvoorstel Jeugdwet
Reactie gezamenlijke branches op concept wetsvoorstel Jeugdwet


Deel deze pagina: