Reacties rondom presentatie transitie-arrangementen

Dinsdag 12 november zijn de regionale transitie-arrangementen in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. De dag daarvoor bracht Jeugdzorg Nederland naar aanleiding van een eigen analyse naar buiten dat het zich grote zorgen maakt over deze plannen waarin de gemeenten aangeven hoe zij de overgang van de jeugdzorg van rijk en provincies naar de gemeenten willen vormgeven. ‘Het leeuwendeel van de plannen is te vrijblijvend en biedt geen oplossing voor de belangrijke knelpunten,’ reageerde Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, op basis van de analyse. ‘Op deze manier komt de kwaliteit van de zorg en de beschikbaarheid er van voor kwetsbare in kinderen echt in gevaar.’

Commissievoorzitter Geluk stelde tijdens de presentatie dat financiële duidelijkheid de belangrijkste randvoorwaarde is. Uiterlijk december bieden Van Rijn en Teeven de gewenste duidelijkheid met een nieuwe budgetberekening voor elke gemeente. Daarin worden alle nieuwe inzichten verwerkt die in de afgelopen periode zijn ontstaan door analyse van de regionale transitiearrangementen. Vooruitlopend daarop maakte Van Rijn al bekend dat het gemeentelijke budget voor de jeugd-GGZ met zo’n 20 procent wordt opgehoogd van 700 naar omstreeks 850 miljoen. Volgens afspraak wordt in mei het definitieve budget vastgesteld dat gemeenten ontvangen op 1 januari 2015.

De commissie-Geluk categoriseerde  de regio’s in groen (zo goed als startklaar), oranje (hebben nog tijd nodig om tot afspraken te komen) en rood (hier lukt het niet om binnen zes weken tot de noodzakelijke afspraken te komen. Niettemin was de conclusie dat ‘een zachte landing’  haalbaar is, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • duidelijkheid over budget per regio (aan VWS);
  • duidelijkheid over de positie van de Bureaus Jeugdzorg, wat betreft reductie van personeel en de ombouw naar gecertificeerde instellingen;
  • het regelen van frictiekosten: de commissie beveelt aan dat het resterend deel van de frictiekosten wordt opgevangen door een vangnet onder regie van het ministerie VWS;
  • het regelen van en duidelijkheid geven ten aanzien van bovenregionale voorzieningen. Deze zijn kwetsbaar, ze zitten in veel regio’s;
  • het regelen van samenwerking en afspraken tussen gemeente en zorgverzekeraars (met name op het terrein van de inkoop van jeugd ggz);
  • regelen afspraken met aanbieders;
  • concrete afspraken door gemeenten.

Berichtgeving Telegraaf
Donderdag 14 november kopte De Telegraaf dat er massa-ontslag dreigt bij Bureaus Jeugdzorg. Vanwege de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten eindigen de huidige contracten met de provincies namelijk op 31 december 2014. Over het budget per 1 januari 2015 is nog te weinig duidelijkheid. ‘De staatssecretarissen Van Rijn en Teeven hebben aangegeven dat ze actief aan de slag gaan met de geschetste problemen,’ benadrukte Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in een reactie. ‘We rekenen er op dat er een oplossing gevonden wordt, want het belang is groot, voor iedereen. En zeker voor de kwetsbare kinderen die onder deze zorg vallen,’ aldus Sprokkereef. Hij benadrukte dat Jeugdzorg Nederland er voor vecht om met de betrokken ministeries en de VNG tot een oplossing te komen om collectief ontslag te voorkomen.

Verdere procedure

Ook ontstond afgelopen dinsdag 12 november duidelijkheid over de procedure in de Eerste Kamer.

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer houdt op maandag 9 december 2013 een bijeenkomst met deskundigen over een aantal belangrijke aspecten van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. Het gaat met name over justitiële aspecten, medische- en privacy-aspecten en een aantal algemene aspecten van de transitie. De commissie zal voor de bijeenkomst gericht een aantal organisaties en deskundigen uitnodigen.

De VWS-commissie van de Eerste Kamer heeft verder besloten na de deskundigenbijeenkomst uiterlijk 17 december schriftelijke vragen te zullen formuleren over dit wetsvoorstel. Zo spoedig mogelijk daarna zal het voorlopig verslag worden vastgesteld. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kan dan, onder voorbehoud van tijdige en adequate antwoorden van het kabinet, begin 2014 plaatsvinden.

Meer informatie:

– Berichtgeving transitiebureau 
Bericht Jeugdzorg Nederland: ‘gros regionale jeugdzorgplannen pakt desastreus uit’                   
Berichtgeving Telegraaf, 14 november 
– Rapport Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd: eindrapportage beoordeling transitie-arrangementen 

 


Deel deze pagina: