Stevige vervolgstap in transformatie JeugdzorgPlus

Nieuwe bestuurlijke afspraken zorgen voor versnelling

Jongeren met complexe problematiek hebben behoefte aan goede zorg en ondersteuning die liefdevol en zo thuis mogelijk is. Aanbieders van JeugdzorgPlus zijn al enige tijd bezig met de opbouw van betere, meer passende alternatieven voor deze groep jongeren. Het doel is om in de toekomst geen enkele jongere in Nederland meer gesloten te plaatsen.

Het Rijk (ministeries van VWS, OCW en J&V), de Nederlandse gemeenten (VNG) en de aanbieders van gesloten jeugdzorg, vertegenwoordigd door Jeugdzorg Nederland, delen deze gezamenlijk ambitie. Als opdrachtgevers en uitvoerders van de jeugdzorg voelen wij de verantwoordelijkheid om deze transformatie in een stroomversnelling te brengen. Wij willen en moeten het beter doen voor onze kwetsbare jongeren.

Bij de uitvoering krijgen jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals uiteraard een belangrijke stem, zij weten als geen andere welke vormen van zorg en ondersteuning echt helpen. Recente signalen en berichten vanuit hen hebben de betrokken partijen bevestigd en aangespoord om met extra energie deze transitie ter hand te nemen.

Om dit proces te bevorderen hebben wij, gezamenlijk met alle betrokken partijen, een set bestuurlijke afspraken opgesteld. Deze afspraken helpen om de noodzakelijke stappen naar betere jeugdzorg te zetten en ondersteunen de betrokken partijen om de afbouw van de gesloten jeugdzorg versneld ordentelijk af te ronden. Daarnaast richten de afspraken zich op de opbouw van de best passende zorg en het best passend onderwijs voor jongeren in een zo thuis mogelijke omgeving. Ook zijn er afspraken opgenomen over hoe deze nieuwe vormen van zorg meer integraal en gezamenlijk uitgevoerd gaan worden.

Mirjam van den Nieuwenhuijzen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, benadrukt: “We gaan niet alleen met aanbieders in gesprek, maar ook met verwijzers zoals jeugd- en opvoedhulp en andere samenwerkingspartners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Om deze transformatie te ondersteunen is er vanuit de Hervormingsagenda Jeugd € 180 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2024 – 2028 om bestaande gesloten jeugdhulp te sluiten of om te bouwen en alternatieve zorgvormen op te zetten. De partijen aan tafel hebben stevige afspraken gemaakt over hun eigen rol en wat hen als organisatie de komende jaren te doen staat. Met deze belangrijke tussenstap voor de toekomst van de jeugdzorg zetten de betrokken partijen een grote stap naar een betere, meer liefdevolle en passende zorg voor alle jongeren in Nederland.

Hoewel de afbouw en transformatie al op vele plekken in het land vorm krijgt, is ook afgesproken dat er landelijke regie wordt gevoerd. De bestuurlijk aanjager blijft dus in functie om ervoor te zorgen dat deze opdracht in heel Nederland met stevigheid wordt opgepakt.Lees ook over JeugdzorgPlus:

Eindrapportage ‘ik laat je niet alleen’
Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt verder af
Nieuwe StroomOp monitor brengt verbeteringen jeugdzorg in beeld


Deel deze pagina: