Transformatie jeugdhulp vraagt om rust en duidelijkheid

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC onderschrijven de bevinding van de TSJ dat voor de transitie van de jeugdhulp enorm veel werk is verzet. Onder hoge druk zijn kort voor de inwerkingtreding van de Jeugdwet de contracten tussen gemeenten en aanbieders gesloten. Tevens constateren de branches dat aandacht voor de transformatie van de jeugdhulp is achtergebleven. Om in 2015 en daarna niet opnieuw alle aandacht te laten uitgaan naar inkoop en contracten, pleiten de branches voor rust op het speelveld. Gemeenten dienen snel duidelijkheid te krijgen over hun budget en volgend jaar dient nadruk te liggen op het sluiten van meerjarige contracten met aanbieders. Op deze wijze ontstaan de rust, duidelijkheid en langdurige partnerschappen waarin de gewenste transformatie van de jeugdhulp tot stand kan komen.

Geluk noemt het een reëel risico dat het inkoopproces in 2015 opnieuw moeizaam zal verlopen als gevolg van onzekerheden omtrent budget voor gemeenten in 2016, gebrek aan realisatiecijfers over de eerste maanden van 2015 en onzekerheid bij aanbieders over de consequenties van verdere bezuinigingen. Het risico is dat het jaar 2015 daardoor weinig ruimte biedt voor het actief bevorderen van de transformatie door gemeenten. Transformatie moet actief binnen het jeugdstelsel gefaciliteerd en georganiseerd worden. Geluk pleit ervoor dat partners in het jeugdveld capaciteit, tijd, middelen en informatie voor de transformatie vrij maken. Een goede aanbeveling, maar moeilijk uitvoerbaar wanneer veel tijd en energie in onderhandelingen, contracten en inkoop gaat zitten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De gemeenten zijn vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit betekent echter niet dat de transitie en transformatie nu zijn afgerond. De TSJ rapporteert zorgen over de toegang tot de jeugdhulp, over de continuïteit van zorg in brede zin, over de aansluiting tussen wijkteams en het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering), over de inrichting van het AMHK en over de interne organisatie en besluitvorming van gemeenten. De branches herkennen zich in de geschetste zorgen van de TSJ en onderschrijven het beeld dat transitie en transformatie van de jeugdhulp zich in een beginstadium bevinden en nader uitgewerkt moeten worden. De branches onderschrijven Geluks bevinding dat de doelstellingen van de transformatie alleen te verwezenlijken zijn vanuit een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid die zijn beslag krijgt in een langdurige partnerschap tussen alle partijen en heldere afspraken over wie wat vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid zal bijdragen.

Download: rapport TSJ (PDF). 


Deel deze pagina: