Transitie Jeugdzorg verloopt onzorgvuldig: duidelijkheid vereist voor 31 december 2013

Jeugdzorg Nederland heeft kennis genomen van de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) en deelt de zorgen van de commissie dat veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie nog niet tot stand zijn gekomen.

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de continuïteit van zorg voor kinderen en ouders, de beperking van frictiekosten en het overeind houden van een noodzakelijke zorginfrastructuur. Daarnaast heeft de VNG onlangs bekend gemaakt dat er maar liefst 40 bovenlokale samenwerkingsregio’s (jeugdregio’s) ontstaan. Jeugdzorg wordt, volgens de plannen van de VNG, straks ingekocht op minstens drie schaalniveaus: de individuele gemeente, de 40 jeugdzorgregio’s en landelijk. De oude versnippering wordt ingeruild voor een nieuwe versnippering. Dit leidt in de praktijk tot veel onnodige bureaucratie, eens te meer omdat de voorgestelde regionale indeling in jeugdzorgregio’s niet aansluit bij al bestaande regionale indelingen. Jeugdzorg Nederland pleit voor een landelijk vastgelegd meerjarig overgangsregime en een robuuste regionale indeling van maximaal 15 regio’s. 

Jeugdzorg Nederland is van mening dat de kinderen en ouders gebaat zijn bij zorg voor jeugd door deskundige, geregistreerde professionals. De zorg voor kinderen en ouders met (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen evenals de zorg voor kinderen die ernstig in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd, dient in handen te liggen van deskundige professionals die door hun organisatie in staat worden gesteld hun vak goed uit te oefenen. Dit hangt nauw samen met een zorgvuldig transitieproces. Een zorgvuldige transitie vereist een degelijke en zorgvuldige voorbereiding. 

Jeugdzorg Nederland steunt nog steeds de uitgangspunten van de transitie, maar vindt het transitieproces onzorgvuldig. Indien voor het einde van het jaar geen helderheid bestaat over hoe en op welke wijze de jeugdzorg zich dient voor te bereiden op de transitie, acht Jeugdzorg Nederland de transitie van de zorg voor jeugd onverantwoord.

Download: het rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd


Deel deze pagina: