Uitstel concrete overgangsmaatregelen is gemiste kans

Jeugdzorg Nederland vindt het een gemiste kans dat rijk, provincies en gemeenten tijdens hun laatste Bestuurlijke Overleg in april niet tot concrete afspraken (“overgangsmaatregelen”) konden komen over de continuïteit van zorg, frictiekosten en noodzakelijke zorginfrastructuur na de transitiedatum van 1 januari 2015. In plaats daarvan zijn procesafspraken gemaakt, waarbij er op z’n vroegst 31 oktober meer duidelijkheid komt. De beoogde transitiedatum (1 januari 2015) komt ondertussen steeds dichterbij en kinderen, ouders, professionals en jeugdzorginstellingen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Het rijk (ministeries VWS en V&J), de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat gemeenten in alle regio’s een regionaal transitie arrangement opstellen. Uiterlijk 31 oktober 2013 moeten deze transitiearrangementen zijn opgesteld. De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) zal deze regionale arrangementen vervolgens beoordelen. Dat kan nog leiden tot aanpassingen of een aanwijzing door het rijk. Jeugdzorg Nederland vindt het jammer dat er pas dan concrete afspraken gemaakt worden. Om de frictiekosten zoveel mogelijk te beperken, hebben kinderen, ouders, professionals en jeugdzorgorganisaties belang bij snelle duidelijkheid over wat er in 2015 van hen verwacht wordt.

Jeugdzorg Nederland is nog altijd voorstander van de transitie, maar maakt zich zorgen over de voortgang van het proces. Rijk, provincies en gemeenten hadden nu de kans om duidelijkheid te scheppen, maar hebben vooral procesafspraken gemaakt.

De kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (V&J)  over het Transitieplan Jeugd en alle bijlagen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/13/kamerbrief-over-transitieplan-jeugd.html


Deel deze pagina: