Van Rijn: standaardisering niet vrijblijvend voor gemeenten

In korte tijd sprak de Tweede Kamer twee keer over de administratieve lasten bij jeugdzorgorganisaties doordat gemeenten verschillende eisen stellen bij inkoop, facturering en verantwoording. Op 30 juni 2016 vond het AO Jeugdhulp plaats en op 6 juli 2016 het AO Regeldruk Care. Van Rijn wil half september van de VNG horen of gemeenten vrijwillig de ontwikkelde standaarden gaan gebruiken. Indien nodig komt hij met landelijke regelgeving.

Op donderdag 30 juni 2016 vond er een periodiek Algemeen Overleg (AO) Jeugdhulp plaats. Evenals tijdens de vorige debatten ging het veel over de administratieve lastendruk, liquiditeitsproblemen, toegang tot de jeugdzorg en doorzettingsmacht. Maar ook andere actuele jeugdhulp-onderwerpen kwamen aan de orde, zoals oplopende wachttijden bij de Raad voor de Kinderbescherming en de ‘vergeten groep’ bij de Wet Langdurige Zorg.

Standaardisatie niet vrijblijvend
VNG en branches hebben in het programma i-Sociaal-Domein verschillende standaarden ontwikkeld. Als alle gemeenten en aanbieders de bijbehorende standaardartikelen opnemen in hun inkoopcontracten voor 2017 en verder, dan nemen de administratieve lasten fors af. Verschillende politieke partijen vroegen aan de staatssecretaris of het geen tijd wordt om het gebruik van deze standaarden nu al landelijk af te dwingen. De PvdA vroeg zich hardop af of de huidige aanpak niet te vrijblijvend is. Het CDA hekelde het ‘polderen’ over de standaardisatie en pleitte voor een harde deadline voor gemeenten. Ook andere partijen, waaronder SP en ChristenUnie, dringen er op aan dat de staatssecretaris zorgt dat de standaarden nu echt gebruikt worden.

Van Rijn: ‘te slapjes’
Staatssecretaris Van Rijn benadrukte wat er al bereikt is: de forse vermindering van het aantal productcodes en de door branches en VNG gezamenlijk ontwikkelde standaarden. Maar hij erkende ook dat het nu aankomt op de uitvoering: ‘We kunnen niet zeggen: ‘laten we afwachten of iedereen dat gaan doen’. Dat vind ik te slapjes. Daarom ga ik ook van gemeenten en de VNG vragen: ‘zorg er nou voor dat iedereen het gaat toepassen’. … Als dat niet lukt, verwacht ik overigens dat de VNG aan mij gaat vragen de landelijke standaarden in wet- en regelgeving vast te leggen. Ik deins daar niet voor terug. Maar ik wil dat wel echt doen in samenspraak met de gemeenten.’
(klik hier voor audiofragment van dit deel van reactie Van Rijn)

Update: Op 7 juli 2016 werd de motie Ypma-Bergkamp aangenomen. Daarin wordt de staatssecretaris opgeroepen om met de VNG in overleg te gaan over landelijke invoering van de standaarden en daarnaast aan te geven of er landelijke regelgeving nodig is.

Commissie De Winter
Tijdens het AO Jeugdhulp kwam ook het vervolgonderzoek van de Commissie De Winter naar geweld in de jeugdzorg ter sprake. Het kabinet werkt nog aan de officiële reactie op het vooronderzoek van de Commissie De Winter en heeft daar nog enige tijd voor nodig: zowel vanwege enkele inhoudelijke discussiepunten, als vanwege de kosten van het vervolgonderzoek. Staatssecretaris Van Rijn gaf echter aan met ‘positieve grondhouding’ het gesprek met de commissie aan te gaan. Meerdere Tweede Kamerleden drongen er op aan dat het kabinet de aanbeveling van de Commissie de Winter over de reikwijdte van het onderzoek overneemt en de doelgroep van het onderzoek verbreedt. D66 en SP dienden een motie in over de reikwijdte van het vervolgonderzoek, maar deze motie kwam niet in stemming: de motie werd ‘aangehouden’ op verzoek van staatssecretaris Van Rijn, die beloofde direct na het zomerreces met een voorstel naar de Tweede Kamer te komen.

Lastendruk
Op 6 juli 2016 ging het Algemeen Overleg Lastendruk Care ook deels over de administratieve lasten die voortvloeien uit de verschillende eisen die gemeenten stellen. Dit deel van het debat was vooral een herhaling van hetgeen hierover tijdens het AO Jeugdhulp al gezegd werd. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat de VNG op dit moment alle jeugdregio’s benaderd met de vraag of zij de standaarden gaan gebruiken en voor welke uitvoeringsvariant zij dan kiezen. Hij wil half september van de VNG horen wat de uitkomst is en van gemeenten die de standaarden niet gaan gebruiken, wil hij ook horen waarom niet. Staatssecretaris Van Rijn hield nadrukkelijk de optie open om toch landelijke regels op te stellen als er onvoldoende voortgang wordt geboekt.

Meer informatie

Overzicht van moties en stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen, aangehouden) bij het VAO Jeugdhulp op 7 juli 2016

Woordelijk verslag van VAO Jeugdhulp op 7 juli 2016

Overzicht van moties en stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen, aangehouden) bij het VAO Regeldruk Care op 7 juli 2016

Woordelijk verslag van VAO regeldruk Care
op 7 juli 2016

 


Deel deze pagina: