Versterkte samenwerking in zorglandschap Jeugd

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben afspraken gemaakt om jeugdigen en gezinnen beter te helpen. Met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. In een statement spreken de partijen af extra in te zetten op het bieden van passende hulp, ook bij complexe vragen; het versterken en verbeteren van de ketensamenwerking en het versnellen van het leren van elkaar.

24-Uurssessie Zorglandschap

Het statement volgt op een 24-uurssessie Zorglandschap deze week in Driebergen waarbij jeugdhulpaanbieders, gemeenten, rijksoverheid en brancheorganisaties aanwezig waren. De benoemde acties richten zich vooral op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdregio’s. Problemen moeten worden benoemd, de juiste personen aangesproken en er moet doorgepakt worden wanneer dat nodig is.

Passende jeugdhulp bieden

Voor elk kind moet op korte termijn passende hulp georganiseerd worden, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders. Dit vraagt om:

  • De inrichting of versterking van regionale expertteams die bij complexe zorgvragen adviseren over passende jeugdhulp en hierover een bindend advies uitbrengen.
  • De inrichting van een landelijke steunstructuur, waarop een beroep kan worden gedaan als regionaal niet tot een passende oplossing is gekomen.

Beter en sterker samenwerken

De partijen spraken af om de samenwerking in de keten sterker te maken:

  • We gaan met professionals in gesprek en spreken onze waardering uit voor het werk dat ze leveren. We investeren in adequate ondersteuning, opleiding, versterking van beroepsprofiel, stabiliteit, comfort en perspectief.
  • We zijn ervan overtuigd dat het totale aanbod voor alle jeugdigen beschikbaar moet zijn. We vragen aanbieders om meer focus op een aantal kernregio’s, en we vragen jeugdregio’s om zich te richten op een aantal kernspelers.
  • We zetten fors in op het versterken van de basisjeugdhulp met expertise uit de specialistische jeugdhulp.
  • We stimuleren vernieuwing. We verwachten van aanbieders dat ze perspectief bieden aan jeugdigen: ook met creatieve en vernieuwende aanpakken. Meerjarige contracten bieden daarvoor de nodige rust en ruimte.

Leren van elkaar en daarnaar handelen

Tot slot willen de partijen meer van elkaar leren en de geleerde lessen beter in praktijk brengen:

  • Het bieden van ruimte en flexibiliteit aan professionals om te mogen leren, bijvoorbeeld door in de contractering ruimte te creëren voor consultatie, intervisie en collegiale toetsing.
  • Het omarmen van en je laten voeden door ‘vreemde ogen’ met als doel blinde vlekken bloot te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een visitatiecommissie.
  • Het organiseren van leertafels waarin wordt nagedacht over de centrale vraag: ‘Met de kennis van nu, zouden we dan dezelfde keuzes maken en zo niet, wat betekent dit voor onze huidige werkwijze?’

Oproep aan de 42 jeugdregio’s

Gemeenten nemen binnen de jeugdregio het initiatief om samen met aanbieders te komen tot een regionaal plan van aanpak, dat beschrijft hoe het totale aanbod is geborgd en het samenspel is ingericht. De ambassadeur Zorglandschap vraagt de jeugdregio’s hier actief invulling aan te geven, en geeft eind 2017 inzicht in de stand van zaken.

Statement partners Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp.

Meer informatie over het Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp vindt u op de site van de VNG.


Deel deze pagina: