Forse afname jongeren in JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat in de eerste helft van dit jaar in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 20% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus daalt al langer. “Dat is een goede ontwikkeling die mede het gevolg lijkt te zijn van gezamenlijk beleid van de jeugdzorgorganisaties en gemeenten”, zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met grote conclusies over de meest recente cijfers: deze (forse) afname kan deels ook het effect zijn van de coronacrisis waardoor jongeren minder goed in beeld waren.”

Regionale verschillen

In alle regio’s is het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus gedaald. Hoe fors de daling is, verschilt per regionaal zorggebied. Ook zijn er (grote) regionale verschillen in de gemiddelde plaatsingsduur, in het aantal plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel en in de verblijfssituaties van de jongeren voor en na de JeugdzorgPlus. Bas Timman: “Dat maakt het lastig om landelijke trends te benoemen. Het geeft echter wel de mogelijkheid om van elkaar te leren. We gaan daarom de komende tijd met een aantal jeugdzorgorganisaties en gemeenten in gesprek om de ontwikkelingen en verschillen tussen zorggebieden beter te kunnen duiden. Daarnaast roepen we regio’s op om vooral ook zelf met alle betrokken partijen de regionale cijfers te analyseren en te bespreken of de juiste koers gevaren wordt.”

Best passende zorg voor alle jongeren

Jeugdzorg Nederland wil samen met de andere jeugdbranches gesloten jeugdhulp zoveel mogelijk voorkomen en de zorg voor jongeren die toch in geslotenheid geplaatst worden, verbeteren. De ambities zijn opgeschreven in het plan Beste passende zorg voor kwetsbare jongeren. De beweging StroomOP zet zich in om de ambities waar te maken. Dat doet ze onder andere met de projecten ‘Ik laat je niet alleen’ naar 0 gedwongen afzonderingen, en ‘In contact blijven’ om suïcide te voorkomen. Dit jaar heeft het Rijk bovendien extra middelen vrijgemaakt om de ombouw van de JeugdzorgPlus richting meer kleinschalige woonvormen vorm te geven. Hierdoor zal meer maatwerk mogelijk zijn. Daarnaast loopt dit jaar nog een aantal onderzoeken vanuit de longitudinale effectmonitor waarvan de resultaten benut kunnen worden om de zorg in de JeugdzorgPlus te verbeteren. Timman: “Er gebeuren goede dingen en de cijfers zijn hoopvol. Het is nu belangrijk door te gaan op de ingeslagen weg. We zijn pas tevreden als alle jongeren op tijd de best passende zorg krijgen.”

 


Deel deze pagina: