Jeugdzorg Nederland onderzoekt afspraken screening pleegouders

Jeugdzorg Nederland onderzoekt of de huidige screening en voorbereiding van aspirant-pleegouders nog voldoende adequaat is. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in reactie op het inspectierapport  “naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit.” Dat rapport is vandaag door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Jeugdzorg Nederland was al gestart met de evaluatie van het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders en start binnenkort met de evaluatie van de Veldnorm Netwerkpleegzorg. Op basis van de uitkomsten van die evaluaties, zal Jeugdzorg Nederland de huidige werkafspraken en veldnormen aanpassen.  

Aanleiding inspectierapport

De aanleiding voor het onderzoek van de inspecties was een calamiteit uit 2011 waarbij sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een (aspirant-)pleegouder tegenover een minderjarige die bij hem inwoonde. De inspecties onderzochten het handelen van de betrokken organisaties en de gevolgde screeningsprocedure.

Risico’s

De inspecties oordelen dat het handelen van betrokken organisaties in 2011 onvoldoende is geweest. Ze concluderen daarnaast dat in de huidige screeningssystematiek nog steeds risico’s bestaan in de uitvoering, zowel ten aanzien van de plaatsing van jeugdigen in een bestands- of netwerkpleeggezin, als in het verloop van de procedure rondom de Verklaring van Geen Bezwaar die de Raad voor de Kinderbescherming uitvoert.

Aanbeveling aan Jeugdzorg Nederland

Omdat de inspecties signalen hebben ontvangen dat de risico’s in de huidige screeningssystematiek zich niet alleen bij de drie betrokken organisaties kunnen voordoen maar ook bij andere organisaties, doen de inspecties de aanbeveling aan Jeugdzorg Nederland om te inventariseren of de huidige veldnormen en werkafspraken nog passend zijn. Als dat niet zo is, verwachten de inspecties dat Jeugdzorg Nederland samen met de betrokken organisaties komt tot hernieuwde afspraken die de veiligheid en matching te borgen.

Onderzoek Kwaliteitskader en Veldnorm Netwerkpleegzorg

Jeugdzorg Nederland is al gestart met een evaluatie van het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. De evaluatie komt voort uit afspraken binnen het Actieplan Pleegzorg dat afgelopen mei naar de Tweede Kamer werd verstuurd. Naast de evaluatie van het kwaliteitskader wordt ook gekeken of de Veldnorm Netwerkpleegzorg moet worden aangepast. De uitkomsten van het rapport van de inspecties worden in deze onderzoeken meegenomen.

 


Deel deze pagina: