Landelijke compensatieregeling tweede coronagolf nodig

Het lukt jeugdzorgaanbieders niet om afspraken te maken met gemeenten over compensatie voor omzetverlies door de tweede coronagolf. De landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor jeugdhulp die liep tot 1 juli 2020, moet daarom verlengd worden voor heel 2020. Dat stelt Jeugdzorg Nederland na een enquête onder haar leden. Bijna alle aanbieders die omzet verloren door de tweede coronagolf en aankloppen bij gemeenten, krijgen te horen dat die geen afspraken willen maken omdat er geen landelijke regeling meer is. Het ministerie verwijst aanbieders voor compensatie van omzetverlies in de tweede golf echter juist naar gemeenten voor lokale ‘maatwerkafspraken’. “En zo wordt de aanbieder van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. “Dat heeft ernstige gevolgen voor de zorgcontinuïteit nu en in de toekomst. We willen daarom zo snel mogelijk weer een landelijke regeling.”

Bijna zestig procent van de ondervraagde jeugdzorgaanbieders verliest omzet door de tweede coronagolf. Voor ruim een derde hiervan is de omzetderving zelfs groter dan in de eerste golf. Dat komt doordat wijkteams, huisartsen en rechters minder doorverwijzen en afspraken worden afgezegd omdat cliënten ziek zijn of in quarantaine verblijven. Ook zit een deel van het personeel ziek thuis of in quarantaine in afwachting van een testuitslag. Een groot deel van de aanbieders (76%) moet daarom extra personeel inhuren om de lopende zorg, in bijvoorbeeld leefgroepen, door te kunnen laten gaan. Dat lukt echter niet altijd door het ontbreken van middelen of beschikbaar personeel.

Omzetderving door tweede golf

Een derde van de respondenten is nog bezig om het omzetverlies in kaart te brengen. Ruim een kwart weet nu al dat ze extra middelen nodig heeft om de omzetderving in de tweede coronagolf op te vangen. Volgens het ministerie moeten ze daarvoor bij hun ‘eigen’ gemeenten zijn om afspraken op maat te maken. Als ze echter hun gemeenten benaderen, krijgen ze bijna allemaal nul op het rekest. Gemeenten verwijzen naar het stopzetten van de landelijke afspraken per 1 juli en concluderen daaruit dat een tegemoetkoming  voor de tweede golf niet nodig is. “Zoals wel vaker wijzen gemeenten en ministerie naar elkaar”, stelt Hans Spigt.

Verlenging landelijke regeling

Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van de patstelling. Spigt: “Nu al wordt een deel van de zorg niet geleverd, en als aanbieders ook nog personeel moeten ontslaan omdat ze hun salarissen niet kunnen betalen, wordt de zorgcontinuïteit in de toekomst helemaal een probleem.” Jeugdzorg Nederland pleit voor verlenging van de landelijke regeling. “Dat lijkt het meest logisch als het probleem op zo veel verschillende plekken in het land speelt. Dan voorkom je bovendien dat gemeenten bij aanbieders die in meerdere regio’s actief zijn, naar elkaar wijzen. Tot slot leidt een landelijke regeling met een eenduidige verantwoording tot minder bureaucratie dan per gemeente verschillende maatwerkafspraken.”

Regelingen Zvw, Wlz en Wfz reeds verlengd

De landelijke regelingen voor continuïteitsbijdragen voor aanbieders in de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet forensische zorg zijn wel nog steeds van kracht. Daar wordt inmiddels gesproken over doorwerking in 2021. Spigt: “Dat onderstreept dat we een uiterst reëel verzoek doen. Het is onacceptabel dat de zorgsector die zich richt op kinderen en jongeren niet op gelijke wijze wordt behandeld als zorgsectoren die worden gefinancierd door zorgkantoren, zorgverzekeraars en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De onzekerheid die het ontbreken van één landelijke regeling, bovenop de toch al slechte financiële staat van de jeugdhulp, met zich meebrengt, is onverantwoord en onnodig.”


Deel deze pagina: