Manifest ‘Jeugdzorg op school’ aangeboden aan informateur Plasterk en onderhandelende partijen

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest over aansluiting van zorg en onderwijs aan informateur Plasterk en onderhandelende partijen gestuurd. Het manifest is ook verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS.

Het manifest is een oproep aan de politiek om de randvoorwaarden te borgen die samenwerking tussen zorg en onderwijs verbetert. Brancheorganisaties in onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn willen toe naar minder versnippering en meer integraliteit en de mogelijkheid om jeugd(gezondheids)zorg- en welzijnsprofessionals een vaste plek in de scholen te bieden, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan welbevinden, het pedagogisch klimaat en daarmee ook aan brede vorming en didactiek. Vanuit deze partijen zal blijvend aandacht worden gevraagd voor het weghalen van schotten tussen zorg en onderwijs:

  • Er moet een robuuste, duurzame regio-indeling komen waar onderwijs en jeugdzorg bij kunnen aansluiten en waarbinnen ze (meer uniforme) afspraken kunnen maken over samenwerking.
  • Er moet werk gemaakt worden van collectieve financiering van het zorgbudget voor kinderen in onderwijs en zorg. Het samenvoegen van de budgetten voor onderwijs en (preventieve) zorg leidt naar verwachting tot meer rust en continuïteit op scholen, minder administratieve hindernissen en een algehele betere verbinding van onderwijs- en zorgondersteuning voor het kind.
  • Harmonisering van toezichts- en inspectiekaders en wet- en regelgeving is nodig. Dit bevordert de domeinoverstijgende en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en (preventieve)zorg.

Het manifest vindt u hier: Manifest onderwijs en jeugdzorg ‘Jeugdzorg op school’ januari 2024


Deel deze pagina: