Toename aantal jongeren in JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. “Het doel van de Jeugdwet was minder zware hulp en sneller hulp dichtbij. Dat lijkt nog onvoldoende gelukt,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Er gebeurt veel in de regio’s: nieuwe werkwijzen hebben tijd nodig. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat gemeenten en jeugdzorg gezamenlijk nog wel wat te doen hebben.”

Andere vormen van zorg

Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlusinstellingen vol. Timman: “Meer bedden zijn niet de oplossing. Dat moeten we als samenleving ook niet willen. De oplossing zit wat ons betreft veel meer in intensievere ambulante ondersteuning, kleinschalige opvang en nieuwe vormen van zorg.” Jeugdzorg Nederland roept de regio’s op om met alle partijen gezamenlijk een analyse te maken en op basis daarvan, regionale afspraken over hoe ze voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg geraken.

Investering in vernieuwing nodig

Jeugdzorg Nederland vindt ook dat specialistische kennis en kunde vanuit de JeugdzorgPlusinstellingen nog meer gedeeld moet worden met de aanbieders van basishulp. “En als we echt verandering willen dan moet er nu ook boter bij de vis: extra investeringen zijn nodig voor vernieuwende methoden en zorgvormen waarmee gesloten plaatsing voorkomen kan worden,” aldus Timman.

Toename plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel

Een plaatsing in de jeugdzorgPlus wordt altijd getoetst en bekrachtigd door de rechter. In de meeste gevallen is er naast de gesloten machtiging die de rechter uitspreekt, sprake van een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel). De cijfers laten nu zien dat steeds vaker een gesloten machtiging wordt afgegeven zonder dat er ook een kinderbeschermingsmaatregel van kracht is. In 2014 was dat nog 19 procent van de gevallen; in het eerste half jaar van 2017 is het aantal plaatsingen zonder maatregel gestegen tot 25 procent. Jeugdzorg Nederland wil weten wat de oorzaak van de toename is en pleit voor een landelijk onderzoek. Timman: “Als we weten hoe de verwijzingen lopen, zijn we ook beter in staat de problematiek aan te pakken.”

JeugdzorgPlus zwaarste vorm van jeugdzorg

JeugdzorgPlus is gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in de jeugdzorgPlus. In 2014 was dat nog bijna acht maanden.

Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1


Deel deze pagina: