Tweede Kamer neemt 18 moties over jeugdzorg aan

 

Gisteren stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat over jeugdzorg. De Kamerleden waren tijdens dat debat al zeer kritisch op het uitblijven van concrete verbeteringen en het in de toekomst parkeren van oplossingen. Dit leidde er toe dat de Tweede Kamer maar liefst 18 moties aannam. Opvallend is dat de Tweede Kamer de regering een aantal opdrachten meegaf die in de hervormingsagenda jeugd verwerkt moeten worden. Overigens hebben ook andere moties raakvlakken met onderwerpen die bij de hervormingsagenda horen, maar zijn die moties minder toegespitst op de relatie met dit traject. Hieronder staat per aangenomen motie kort de kern, inclusief de mogelijkheid om door te klikken naar de volledige motietekst.

Moties bij hervormingsagenda jeugd

Uitvoeringstoets en leefwereldtoets
Deze aangenomen motie van Ceder (CU) en Peters (CDA) vraagt de regering om de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd te toetsen op uitvoerbaarheid en de gevolgen in de leefwereld van de cliënt. De motie sluit aan op het pleidooi dat jeugdbranches, beroepsverenigingen en cliënt- en jongerenvertegenwoordigers gezamenlijk richtten aan de Tweede Kamer in aanloop naar het begrotingsdebat.

Bewezen effectiviteit
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) en Ceder (CU) benadrukt het belang van toetsen van jeugdzorg op bewezen effectiviteit en ‘verzoekt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te inventariseren wat de maatschappelijke weerslag is van behandelingen en deze te verzamelen, analoog aan een lerend netwerk zoals Akwa GGZ, die standaarden bewaakt binnen de geestelijke gezondheidszorg’.

Samen met ouders en jeugdige beslissen
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) en Ceder (CU) vraagt aandacht voor de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ en vraagt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te onderzoeken hoe overleg met ouders en jongeren en deze richtlijn beter verankerd kunnen worden in de aan- en toewijzing van behandelingen.

Specialistische jeugdzorg op bovenregionale schaal regelen
Deze aangenomen motie van Maeijer (PVV) signaleert dat al vijf jaar geprobeerd wordt om gemeenten beter regionaal dan wel bovenregionaal te laten samenwerken, maar dat deze beoogde samenwerking onvoldoende van de grond komt. De inkoop van gespecialiseerde plekken neemt af, terwijl de vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg toeneemt. Deze motie ‘verzoekt de regering om op zeer korte termijn met een concreet voorstel te komen om deze zorg zo snel mogelijk bovenregionaal te regelen’.

Afbakening en prioritering
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) gaat over de grote groei van lichte hulp en de problemen complexe hulp en ‘verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg’.

Overige moties

Familie- en gezinshuizen
Deze aangenomen motie van Sahla (D66) en Westerveld (GroenLinks) verzoekt de regering met regio’s en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden.

Bij langdurige zorgvraag ook langdurig indiceren
Deze aangenomen motie van Sahla (D66), Westerveld (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie) gaat in op de wetswijziging die de Wlz-uitbreiding voor mensen met een psychische stoornis alleen mogelijk heeft gemaakt voor volwassenen en niet voor jongeren. Deze motie ‘verzoekt de regering barrières voor het langdurig indiceren van deze groep jongeren in kaart te brengen, waar mogelijk te verhelpen en afspraken te maken met gemeenten, opdat gemeenten deze groep jongeren voor een langere periode indiceren’. De gezamenlijke jeugdbranches vroegen hier in aanloop naar het Kamerdebat ook aandacht voor.

Stoppen met gesloten jeugdzorg
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) over gesloten jeugdzorg vraagt de regering te komen met plannen om:
– te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen;
– in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur;
– het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren.

Rechtspositie kinderen en hun ouders
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Ceder (CU) verzoekt de regering de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders als basis te hanteren bij de hervorming van het jeugdbeschermingsstelsel.

Verwijsindex Risicojongeren niet meer verplichten
Deze aangenomen motie van Westerveld (GroenLinks) en Peters (CDA) vraagt de regering om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en ‘indien gemeenten of regio’s er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen’.

Wachtlijsten: normen voor toegankelijkheid
Deze aangenomen motie van Sahla (D66) gaat over de wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg die oplopen en te hoog zijn. De motie pleit voor meer inzicht en sturing op de toegang van de jeugdzorg, vergelijkbaar met de werking met treeknormen in de Zvw. De Tweede Kamer ‘verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg zou kunnen helpen bij het aanpakken van en sturen op wachttijden, en de Kamer daarover medio 2022 te informeren’.

Pleegzorg en vergoeding van kosten
Deze aangenomen motie van Westerveld (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kuiken (PvdA) en Sahla (D66) signaleert dat onduidelijk is welke kosten die pleegouders maken voor vergoeding in aanmerking komen. Deze Kamerleden willen dat de staatssecretaris op korte termijn in gesprek gaat met betrokken partijen en naast de geplande handreiking ook samen richtlijnen opstelt, en daarin te expliciteren welke zaken betaald moeten worden uit de pleegvergoeding en welke zaken en bedragen vallen onder de toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten.

Hulpmiddelen bij inkoop
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) vraagt om aanvullende producten of middelen vanuit het rijk om gemeenten te helpen meer zicht te krijgen op geldstromen binnen de jeugdzorg en hun inkoopproces nauwkeuriger en gerichter te maken.

Centrale regie en inzicht op welke zorg gecontracteerd wordt
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan) constateert dat vaak niet duidelijk is welke zorg werkt en welke zorg wordt gecontracteerd. En verzoekt de regering daarom in overleg met betrokken partijen te komen tot meer centrale regie en inzicht in wat werkt en wat wordt gecontracteerd, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren.

Ervaringsdeskundigheid
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD), Sahla (D66) en Ceder (ChristenUnie) verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer ervaringsdeskundigheid aangetrokken en geborgd kan worden voor de nabije en toekomstige jeugdzorgarbeidsmarkt,

Einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Pouw-Verweij (JA21) spreekt over kwakzalverij en ‘verzoekt de regering een einde te maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg’.

Opvang in eigen kring bij uithuisplaatsing
Deze aangenomen motie van Maeijer (PVV) verzoekt de regering ‘te bewerkstelligen dat voorafgaand aan een uithuisplaatsing eerst gekeken wordt naar opvang in eigen kring en te onderzoeken of het huidige stelsel wel is ingericht om de kring rond het kind groter te maken’.

Nietsdoen is ook een optie
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Van der Staaij (SGP) stelt dat in de medische wereld geldt ‘primum non nocere‘, ten eerste geen kwaad doen, en ‘in dubio abstine‘ bij twijfel niet doen, maar dat binnen de jeugdzorg (uit angst dat er iets verkeerd zou gaan) lijkt te gelden dat niets doen geen optie is. De Tweede Kamer spreekt met deze motie uit ‘dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn’.

 

Meer informatie

Klik hier voor het overzicht en de stemmingsuitslag van alle moties (aangenomen en verworpen)

Klik hier voor het verslag van het begrotingsdebat over jeugdzorg


Deel deze pagina: