Vacature commissielid Geschillencommissie Sociaal Domein

Per 1 april 2023 wordt de Geschillencommissie Sociaal Domein ingesteld. Doel van deze commissie is geschillen te beslechten tussen aanbieders en gemeenten, aanbieders onderling en gemeenten onderling over inkoop en uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. De totstandkoming van de Geschillencommissie Sociaal Domein vloeit voort uit het Convenant bevorderen continuïteit jeugdhulp dat op 1 juli 2021 is gesloten tussen de BGZJ-partijen (VGN, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ), de VNG en het Rijk.

Samenstelling

De Geschillencommissie Sociaal Domein bestaat uit leden op voordracht van de VNG, leden op voordracht van de gezamenlijke branches van aanbieders (Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN, Valente) en een onafhankelijk voorzitter. Hierbij roepen wij kandidaten op voor het lidmaatschap van de commissie op voordracht van de aanbieders.

Twee subcommissies

De Geschillencommissie Sociaal Domein bestaat feitelijk uit twee subcommissies:

Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo;
Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegankelijkheid.

Gevraagde expertise

Belangrijk is dat kandidaten in staat zijn bij de beoordeling van geschillen het perspectief van zorgaanbieders in te brengen, maar daarbij het cliëntperspectief niet uit het oog te verliezen. Vanzelfsprekend is daarnaast kennis van het Sociaal Domein en de gebruikelijke gang van zaken binnen de sector op de terreinen waarop de commissie geschillen te behandelen krijgt.

Dit betreft tenminste één of meer van de volgende gebieden:

  1. de totstandkoming en uitvoering van contracten voor de inkoop van alle zorg zoals opgenomen in de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdGGZ, jeugdreclassering en jeugdbescherming) en zorg en ondersteuning zoals omschreven in de Wmo 2015;
  2. de toepassing van de afspraken zoals neergelegd in Draaiboek voor continuïteit jeugdhulp, als onderdeel van het Convenant bevordering continuïteit jeugdhulp;
  3. de toepassing van standaarden iJW en iWmo;
  4. geschillen voortkomend uit incidentele en tijdelijke, bestaande en toekomstige regelingen vanuit het rijk die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen gemeente(n) en aanbieder(s) in de hoedanigheid van opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer;
  5. de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd Wonen;
  6. de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) jeugd

Ook is van belang dat de kennis van zaken en integriteit van betrokkene binnen de sector boven alle twijfel verheven zijn. In de bijlagen zijn de uitgebreide functieprofielen van leden van beide subcommissies opgenomen.

Praktische informatie

Commissieleden ontvangen een vergoeding per zitting en een reiskostenvergoeding. De Geschillencommissie Sociaal Domein wordt ondersteund door de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) (zie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/over-de-organisatie/).

Procedure

U kunt uw motivatie samen met uw cv mailen naar Jan Visscher, secretaris BGZJ (JVisscher@vgn.nl), graag voor 30 januari. Gesprekken vinden plaats in de week van 6 februari.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Lilly Wijnbergen van de VGN (lwijnbergen@vgn.nl of 06 – 23 17 69 73),
  • Carolien Bakker van de Nederlandse ggz (cbakker@denederlandseggz.nl of 033 – 460 8916) of
  • Anja Verburg van Jeugdzorg Nederland (anja.verburg@jeugdzorgnederland.nl of 030 – 298 34 05)

 

Bijlagen:
Functieprofiel Subcommissie 1

Functieprofiel Subcommissie 2

 


Deel deze pagina: