Minister wacht onderzoek naar tekorten af

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de vele signalen over de gemeentelijke tekorten op jeugdzorg, maar minister De Jonge (VWS) komt nog niet met extra middelen. De Jonge kondigde eerder aan diverse onderzoeken te doen naar de omvang en achtergronden van de tekorten. Die onderzoeken zijn in de eerste helft van 2019 gereed en de minister wil pas dan verder kijken. Dat zei hij gisteren tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019. Diverse Kamerleden vroegen hem om nu al extra geld uit te trekken of tenminste voorbereidingen te treffen voor extra budget bij de komende Voorjaarsnota. Minister De Jonge wilde zo ver nog niet gaan en werd daarin gesteund door de coalitiepartijen: ‘Ik wil niet vooruitlopen op de Voorjaarsnota, maar ik loop er ook niet voor weg’. D66 vroeg de minister om al eerder met een tussenbericht te komen, maar kreeg geen harde toezegging van de minister.

‘Een zorgelijke situatie’

Minister Dekker reageerde op de brief van Jeugdzorg Nederland over de financiële positie van de Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming) en noemde dit ‘een zorgelijke situatie’. Hij gaat naar aanleiding van deze brief in gesprek met de sector en de VNG, maar legt de bal toch vooral terug in de regio’s. De jeugdbeschermingsorganisaties moeten daarbij volgens minister Dekker veel harder hun eisen op tafel leggen: ‘Ik heb gezegd dat dit betekent dat de Gecertificeerde Instelling desnoods maar moet dreigen en moet zeggen: als we niet tot goede afspraken komen, dan stop ik met het geven van mijn diensten in jouw regio. Dat is natuurlijk voor niemand de bedoeling. Het is niet goed en het is ook niet leuk, maar ik weet zeker dat er dan wel een gesprek op gang komt’. De minister zei de jeugdbeschermingsorganisaties daarbij te steunen.

Motie: niet onder kostprijs

De suggestie vanuit de Tweede Kamer om landelijke tarieven vast te stellen voor jeugdbescherming wees minister Dekker af. Hij signaleert een te grote diversiteit aan producten en ‘ook de onvergelijkbaarheid van regio’s heeft effecten op de verschillende prijzen die moeten worden doorberekend’. SP en GroenLinks brengen daarom volgende week een motie in stemming die de regering oproept om ‘af te dwingen dat jeugdbescherming niet onder de kostprijs wordt betaald’. De PVV vroeg aandacht voor de toenemende publieke haatcampagnes tegen jeugdbeschermers en jeugdhulpmedewerkers: ‘Ze bieden bescherming en veiligheid aan kinderen die deze thuis om uiteenlopende redenen onvoldoende krijgen’. De PVV wil dat minister Dekker meer doet om hen te beschermen.

Aanbesteding JeugdzorgPlus

Kamerleden stelden kritische vragen over de uitkomst van de aanbesteding van JeugdzorgPlus in Noord-Holland. Minister De Jonge gaf aan dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en in afwachting is van het transitieplan van de regio. ‘Mijn belangrijkste zorg hier is de continuïteit van de zorg voor deze kinderen en de continuïteit van de zorg als er onvoldoende is voorzien in een overgangsperiode zodat de kinderen die er nu zitten, hun hulpverleningstraject met de huidige hulpverleners kunnen afmaken. Daar maak ik mij zorgen over’, aldus minister De Jonge. Hij roept regio’s op om langer lopende contracten af te sluiten. ‘Een tweejarig contract voor de gesloten jeugdzorg is een keuze, maar ik vraag me af of het mijn keuze zou zijn’.

Bovenregionale inkoop

Naar aanleiding van zorgen bij de Tweede Kamer over de inkoop van JeugdzorgPlus en zeer specialistische zorg als anorexiazorg, liet minister De Jonge weten dat hij de landelijke transitiearrangementen wil evalueren. Daarbij zoekt hij naar manieren om aanbieders meer zekerheid te geven over het volume. ‘Ik zou graag willen toezeggen dat wordt bekeken of we bij dat type van heel specialistische vormen van jeugdzorg niet toe moeten naar toch een andere manier van bovenregionale samenwerking om te garanderen dat er voldoende capaciteit is en dat daarmee ook voldoende continuïteit van zorg wordt gehandhaafd’, zei minister De Jonge.

Scholingsfonds

Minister De Jonge gaat in gesprek met de VNG en de jeugdbranches over het voorstel voor een scholingsfonds voor professionalisering en vakmanschap. De minister benadrukte het belang van professionalisering en gaf aan dat er veel werk te doen is. Hij plaatste wel een kanttekening bij het idee voor een scholingsfonds, ‘want in een goed tarief zit natuurlijk ook een deel voor bij- en nascholing. Dat hoort gewoon onderdeel te zijn van een goed tarief bij de inkoop‘.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 20 november 2018 over alle ingediende moties gestemd. Klik hier om te zien welke moties wel en niet zijn aangenomen.

Meer informatie:

Nieuwsbericht over begrotingsdebat Jeugd op website Tweede Kamer

Woordelijk verslag / stenogram van begrotingsdebat Jeugd

Nieuwsbericht van Binnenlands Bestuur over begrotingsdebat Jeugd

Nieuwsbericht van GGZ Nederland over begrotingsdebat Jeugd

Overzicht van alle ingediende moties (update: inclusief uitslag stemmingen)

Overzicht van de aangenomen moties (PDF)


Deel deze pagina: