VNG & Jeugdzorg Nederland roepen gemeenten op tot indexatie van jeugdzorgtarieven

Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als Jeugdzorg Nederland riepen gisteren alle gemeenten op om in 2022 de landelijk gangbare zorgindexering (OVA) toe te passen op de jeugdzorgtarieven. Doordat deze indexering recent verhoogd werd om hogere salarissen in de zorg mogelijk te maken, is deze indexatie voor 2022 voorlopig vastgesteld op 3,87 %. Jeugdzorg Nederland vraagt naast deze indexatie ook om reparatie van tarieven die al langer te laag zijn.

Jeugdzorgorganisaties hebben een reëel tarief nodig om hun moeilijke werk goed te kunnen doen. Dat tarief moet jaarlijks geïndexeerd worden om de loonkostenontwikkeling en inflatie te compenseren. Veel grotere jeugdzorgorganisaties verkeren financieel in zwaar weer door te lage tarieven, die door achterblijvende indexatie nog verder verslechteren. Dat leidt tot grote problemen op de arbeidsmarkt. Daarover heeft Jeugdzorg Nederland gisterenochtend een brief gestuurd aan de colleges van Burgemeester & Wethouders én de gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten. Eerder werd een soortgelijke brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor jeugdzorgprofessionals zijn vastgelopen. Werkgevers en werknemers hebben eind vorige maand helaas moeten concluderen dat de looneis en het loonbod te ver uit elkaar liggen om verder door te praten. De vakbonden stuurden een ultimatum aan de werkgevers én naar de betrokken overheden: zowel rijk, VNG als alle individuele gemeenten werden aangeschreven. In de brief aan alle gemeenten benadrukt Jeugdzorg Nederland dat jeugdzorgorganisaties voldoende ruimte nodig hebben in de tarieven om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. De jeugdsector roept gemeenten op om bij de indexatie van tarieven de landelijk vastgestelde ‘Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA)-norm te volgen. Die norm (gebaseerd op de verwachte loonontwikkeling in de private sector) is voor komend jaar recent door het kabinet extra verhoogd om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om de zorgsalarissen te verhogen.

Gisterenmiddag sloot de VNG zich hierbij aan: ‘We roepen gemeenten op om de OVA-percentages toe te passen. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in welzijn en zorg is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de tarieven voor 2022.’ Het voorlopige OVA-percentage voor 2022 was al verhoogd naar 2,74 %, maar daar komt 1,13 % bovenop voor de loonsverhoging voor het personeel in de zorg. Het OVA-percentage voor 2022 komt daarmee voorlopig op 3,87%. Het definitieve OVA- percentage voor 2022 wordt in het voorjaar bekend. In een apart bericht benadrukt de VNG samen met VWS en enkele brancheorganisaties in het sociaal domein dat gemeenten in hun begroting alvast rekening moeten houden met de 1,13 % voor hogere zorgsalarissen per 1 januari 2022.

Jeugdzorg Nederland is blij met deze oproep van de VNG en benadrukt dat het cruciaal is dat gemeenten dit advies ook opvolgen. Alleen dan ontstaat er ruimte om de arbeidsmarktproblemen aan te pakken. Ook met deze indexatie zijn de tarieven op sommige plekken in het land te laag om alle problemen in de sector op te lossen. Jeugdzorg Nederland roept gemeenten op om daarover in gesprek te gaan met de jeugdzorgorganisaties.


Deel deze pagina: