jeugdhulp

JeugdzorgPlus

Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Machtiging gesloten jeugdhulp

Een verzoek tot Jeugdzorgplus kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere Jeugdzorgplus nodig heeft. Als dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. Een kinderrechter kan ook een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de Jeugdzorgplus instelling.

Verblijf in een Jeugdzorgplus instelling

Jeugdzorgplus heeft als doel een dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in de Jeugdzorgplus instelling, verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. Jeugdzorgplus wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jongere in een Jeugdzorgplus instelling krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, beperkende maatregelen staan. Zo kan bepaald worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of andere communicatiemiddelen mag gebruiken.

Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg

Het ontnemen van de vrijheid van jeugdigen is een forse maatregel. Om die goed te kunnen uitvoeren, stellen Jeugdzorgplus instellingen zichzelf hoge kwaliteitsnormen. De normen zijn opgenomen in het kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg en worden door de gezamenlijke inspecties (Jeugdzorg, Onderwijs en Gezondheidszorg) gebruikt bij de beoordeling.

Factsheets plaatsingsgegevens

Elk half jaar vult Jeugdzorg Nederland een factsheet met plaatsingsgegevens van alle Jeugdzorgplus instellingen. De recentste is die over 2018.

Instellingen voor Jeugdzorgplus

Er zijn verschillende instellingen en locaties voor jeugdzorgplus . Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.


Deel deze pagina: