jeugdhulp

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Machtiging gesloten jeugdhulp

Een verzoek tot JeugdzorgPlus kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft. Als dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. Een kinderrechter kan ook een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de JeugdzorgPlus instelling.

Verblijf in een JeugdzorgPlus instelling

JeugdzorgPlus heeft als doel een dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in de JeugdzorgPlus instelling verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd.
Iedere jongere in een JeugdzorgPlus instelling krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, beperkende maatregelen staan. Zo kan bepaald worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of andere communicatiemiddelen mag gebruiken.

Kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0

Het ontnemen van de vrijheid van jeugdigen is een forse maatregel. Om die goed te kunnen uitvoeren, stellen JeugdzorgPlus instellingen zichzelf hoge kwaliteitsnormen. Deze normen waren vastgelegd in het kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg, dat in 2008 is vastgesteld.

In de afgelopen 10 jaar is er een aantal ontwikkelingen geweest, die het updaten van de kwaliteitsnormen noodzakelijk maakten. In 2018 heeft het veld dan ook gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader. Dit heeft geleid tot het in maart 2019 vastgestelde kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0.
Dit kader is geënt op het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, Gesloten Jeugdhulp dat de Inspectie sinds 2017 gebruikt bij haar beoordeling van de kwaliteit. Het veld heeft een aantal criteria en indicatoren hierin  aangescherpt en aangevuld.

Factsheets plaatsingsgegevens

Elk half jaar vult Jeugdzorg Nederland een factsheet met plaatsingsgegevens van alle JeugdzorgPlus instellingen. De meest recente is die over 2023.

Instellingen voor JeugdzorgPlus

Er zijn verschillende instellingen en locaties voor JeugdzorgPlus . Jongeren gaan zo veel mogelijk naar een instelling in hun eigen regio.

 


Deel deze pagina: