Professionalisering

Professionalisering vraagt van beroepsbeoefenaars dat ze investeren in hun vakmanschap, en van organisaties dat zij investeren in hun vakmensen. Deze gezamenlijke investering stelt de professional in staat om de beste hulp te bieden en biedt kinderen en hun ouders de zekerheid dat hulpverleners goed geschoold zijn en blijven, en de ruimte krijgen om professioneel te kunnen handelen.

Praktijkbundel Goed werk in de jeugdzorg

In samenwerking met jeugdprofessionals en Good Work Company ontwikkelden wij de praktijkbundel Goed werk in de jeugdzorg. De praktijkbundel is een handreiking aan jeugdprofessionals, bedoeld om de professionele afweging in de praktijk te ondersteunen en versterken. De in de bundel beschreven methodiek helpt de professional in het maken van onderbouwde afwegingen in de besluitvorming bij kritische beroepssituaties. Aan de hand van deze werkwijze kunnen professionals kritische beroepssituaties analyseren en daarmee komen tot beelden van goed werk. De praktijkbundel en de bijbehorende speelkaart vind je rechts op deze pagina in de kolom ‘gerelateerde documenten’. Je kan de documenten ook downloaden.

Beroepsregistratie

Onderdeel van professionalisering is de registratie van de jeugd- en gezinsprofessionals in het Kwaliteitsregister Jeugd. Registratie en herregistratie borgt dat professionals hun vak bijhouden en dat ze handelen volgens hun eigen beroepsethische normen. De binding aan tuchtrecht maakt dat het handelen van professionals getoetst kan worden aan die normen. Die toetsing kan vervolgens ook leiden tot het aanscherpen van de beroepsnormen.
Het Kwaliteitsregister Jeugd is openbaar. Opdrachtgevers en klanten kunnen in het register zien of een hulpverlener is geregistreerd.

Verantwoorde werktoedeling

In de Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling van toepassing op alle aanbieders van jeugdhulp (inclusief gemeenten), gecertificeerde instellingen (GI’s) en Veilig-Thuis-organisaties. De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen. De norm verplicht aanbieders om:
Geregistreerde professionals in te zetten, tenzij zij aannemelijk maken dat een niet-geregistreerde

  • professional niet afdoet aan de kwaliteit van de hulp, of die zelfs vergroot;
  • Professionals in te zetten met de juiste kennis en vaardigheden, passend bij de hulpvraag van het kind;
  • Professionals in staat te stellen om te werken volgens hun professionele standaarden.

Kwaliteitskader Jeugd

Organisaties uit de sector hebben samen het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkeld en vastgesteld. Met het Kwaliteitskader kunnen aanbieders van jeugdhulp (inclusief gemeenten), gecertificeerde instellingen en Veilig-Thuis-organisaties bepalen wanneer zij een geregistreerde professional móeten inzetten en wanneer zij een niet-geregistreerde professional mógen inzetten. Geregistreerde professionals zijn professionals die zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Uitgangspunt is dat op HBO, HBO+, WO en WO+ functies geregistreerde professionals moeten worden ingezet.

Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs, zorg en arbeid

Het servicedocument ‘delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg’ bevat uitgangspunten voor het delen van persoonsgegevens en een groot aantal herkenbare casussen. Met het stappenplan ‘informatie delen,’ en het servicedocument zelf, kunnen professionals snel beoordelen welke persoonsgegevens van jongeren ze wel en niet mogen delen. Het servicedocument is inmiddels uitgebreid met toevoeging van casussen waarin de uitwisseling van persoonsgegevens met het domein ‘arbeid’ centraal staat. Deze uitbreiding is los beschikbaar en te downloaden.


Deel deze pagina: