21/11/2013

Tweede Kamer in gesprek met commissie Geluk

Donderdag 21 november vond er een gesprek plaats tussen de Tweede Kamer (commissie VWS) en Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) over het rapport van de TSJ over de regionale transitiearrangementen (RTA’s). De commissie gaf een toelichting...

Lees meer

14/11/2013

Reacties rondom presentatie transitie-arrangementen

Dinsdag 12 november zijn de regionale transitie-arrangementen in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag gepresenteerd. De dag daarvoor bracht Jeugdzorg Nederland naar aanleiding van een eigen analyse naar buiten dat het zich grote zorgen maakt...

Lees meer

12/11/2013

‘Gemeentelijke jeugdplannen nog ontoereikend’

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging voor Orthopedagogische Behandelcentra – zijn zeer bezorgd over de inhoud van de zgn. transitiearrangementen voor de zorg voor...

Lees meer

11/11/2013

Gros regionale jeugdzorgplannen pakt desastreus uit

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de regionale jeugdzorgplannen waarin de gemeenten aangeven hoe zij de overgang van de jeugdzorg van rijk en provincies naar de gemeenten willen vormgeven. Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg...

Lees meer

18/10/2013

Jeugdwet realiseert integrale zorg voor jeugd

De nieuwe Jeugdwet is afgelopen weken plenair behandeld in de Tweede Kamer en op donderdag 17 oktober met meerderheid van stemmen aangenomen. Het onlangs gesloten akkoord tussen coalitie enerzijds, en D66, CU en SGP anderzijds,...

Lees meer

17/10/2013

Brede Kamermeerderheid stemt in met Jeugdwet

De Jeugdwet is donderdagavond, zoals verwacht, met een brede Kamermeerderheid aangenomen. Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alleen de SP, PVV, 50Plus en de Partij voor de dieren stemden tegen. Voor...

Lees meer

11/10/2013

Kamermeerderheid steunt Jeugdwet

Een ruime Kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel van de staatssecretarissen Van Rijn (Welzijn) en Teeven (Justitie) om de jeugdzorg in 2015 over te hevelen van Rijk naar gemeenten. Dat bleek tijdens de eerste termijn van de...

Lees meer

05/10/2013

Regionale Transitiearrangementen voldoen niet aan de eisen

De Transitiecommissie heeft op 4 oktober 2013 een tussenrapport uitgebracht over de Regionale Transitiearrangementen. De commissie is positief over het proces van totstandkoming van de arrangementen, maar inhoudelijk signaleert de commissie een aantal grote knelpunten....

Lees meer

03/10/2013

Continuïteit jeugdzorg in gevaar: overgangsregime noodzakelijk voor Jeugdwet

In de nieuwe Jeugdwet ontbreekt een verantwoorde overgangsregeling. In 2015 wordt daardoor zo fors op de jeugdzorg bezuinigd (oplopend tot 30%) dat de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit ernstig gevaar lopen. Kwetsbare kinderen en ouders ontvangen...

Lees meer

18/09/2013

VNG stapt uit overleg met kabinet over decentralisatie zorgtaken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort het overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de decentralisatie van (zorg)taken op. Volgens de VNG is er nog te veel onduidelijk. Wanneer de staatssecretaris duidelijkheid kan geven over...

Lees meer

17/09/2013

Koning onderstreept belang decentralisatie jeugdzorg in Troonrede

In zijn eerste Troonrede ging koning Willem-Alexander op 17 september 2013 onder andere in op de decentralisaties op het terrein van zorg en sociale zekerheid. Hij begon met het nieuwe stelsel van jeugdzorg dat in...

Lees meer

11/09/2013

CPB over risico’s en kansen decentralisaties

De drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie brengen zowel voor- als nadelen met zich mee. Dat blijkt uit een inventarisatie van risico’s en kansen door het Centraal Planbureau (CPB) die op...

Lees meer

15/08/2013

AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal...

Lees meer

03/07/2013

Jeugdwet ligt bij de Tweede Kamer

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet...

Lees meer

28/06/2013

AO Jeugdzorg: transitie per 1-1-2015 gaat door, ondanks zorgen

Vanuit de Tweede Kamer werden tijdens het AO op donderdag 27 juni over de transitie veel zorgen geuit over het transitieproces, maar uiteindelijk was er brede steun voor het traject dat is ingezet. Staatssecretaris Van...

Lees meer